Планове за управление на защитени зони

Приоритети за политически действия на национално ниво:

  1. Липсват приети планове за управление на защитени зони по ЗБР
  2. Все още има защитени територии по ЗЗТ , чиято площ не е устроена с планове за управление на защитени територии, вкл. най-голямата защитена територия – Природен парк Странджа;