Законови условия за гражданско участие

  • Законите ограничават възможността на гражданите з а участие в процеса на изработване и приемане на документите регламентиращи териториалното устройство. Законите са силно ограничващи относно възможността за оспорване пред съда на тези документи.

Последни коментари

снимка на Вера Стаевска

Какви за проблемите по прилагане на ЗДОИ? Все още ли ЗУТ противоречи на Орхуската конвенция (Конвенцията по отношение участието на обществеността във взимането на решения по въпросите на устройството на територията и техните екологични аспекти и възможността им за обжалване пред съд).

Коментари

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Какви за проблемите по прилагане на ЗДОИ? Все още ли ЗУТ противоречи на Орхуската конвенция (Конвенцията по отношение участието на обществеността във взимането на решения по въпросите на устройството на територията и техните екологични аспекти и възможността им за обжалване пред съд).