Модерните системи за граждански контрол в горите

снимка на Александър Дунчев

Гражданският контрол е един от най-силните инструменти за защита на горите от незаконни сечи и злоупотреби, особено в условията на продължаваща политическа корупция в горската система, водеща до ограничаване ролята на лесовъдите и горските инспектори до „обслужващ персонал" на частни и партийни интереси. За целите на гражданския контрол в горите държавата, в лицето на ИАГ, ЮЗДП, СЦДПАГКК и др., както и няколко организации като „Да запазим горите", WWFГората.бг и ICDSoft създадоха модерни информационни регистри, уеб-карти и платформи за подаване на сигнали в горите.

И така, ако се разхождате в гората и имате подозрение за незаконно сечище или за камион с незаконна дървесина, добре е първо да проверите всичко по случая, преди да сигнализирате компетентните органи. Това не само увеличава шанса злоупотребите да бъдат разкрити, но и показва на проверяващите горски инспектори, че ще е трудно да ви заблудят, че няма нарушения, ако самите тях ги е страх от нарушителите.

Първо, най-важно е да се ориентираме къде по-точно в гората се намираме, в кой горски парцел или имот. Тази проверка се извършва чрез някоя от уеб-картите за горите на следните адреси: http://m.gori.bg, http://gis.wwf.bg, http://gori.uzdp.bg, както и чрез off-line приложението на ЮЗДП. Картите позволяват използването на GPS-а на телефоните. Целта е да се ориентираме в кое стопанство се намираме (напр. ДГС Елин Пелин), в кое землище (напр. Саранци) и кой е номера на горския парцел (т.нар. „подотдел", напр. подотдел 159-р), в който е незаконната сеч. Някои от тези карти позволяват и определяне на собствеността на гората - общински, частни или държавни гори. Най-подходящата карата обаче за определяне номера на съответния кадастрален имот, землището и типа собственост е уеб-картата на Агенцията по кадастър на адрес: https://kais.cadastre.bg.

http://gis.wwf.bg

На второ място, следва да проверите дали за съответния горски парцел (т.е. подотдел) или имот има издадено и валидно позволително за сеч чрез проверка в регистъра на ИАГ с адрес: http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi. Ако незаконната сеч е по-мащабна и искате да се ориентирате в кой времеви период това се е случило, може да изпозлвате регистъра със сателитни снимки на Европейската космическа агенция на адрес: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/, където на всеки 4-5 дена има актуални и изчистени от облаци сателитни снимки за цяла България, макар и не с перфектното качество на Google Earth.

Всички позволителни за сеч в землището на с. Саранци, общ. Горна Малина

Следващото, което ни интересува е дали отсечените дървета с диаметър над 18-20 см са маркирани с контролна горска марка в основата на пъна или да марката не е фалшива. Как да разберем това е разписано в тези инструкции. Ако след тези проверки, все още смятате, че сте попаднали на незаконно сечище, може да подадете сигнал (добре е да имате снимки) чрез някое от тези приложения - Защити гората (http://app.gorata.bg) или Спаси гората, като задължително се обадите и на тел. 112 и/или се свържете с местното горско стопанство. 

Ако става дума за камион с дървесина, който може да е незаконен, първо запишете си регистрационния номера на превозното средство (напр. СО7164СВ), направете снимки на товара му и по възможност номера, след което проверете дали камионът има издаден превозен билет и дали билетът се отнася точно за този курс като местоположение, време и товар (по снимки, данни за обем и дървесен вид). Тази проверка се прави първо чрез публичния регистър на превозните билети на ИАГ на адрес: http://tickets.iag.bg/cgi-bin/index.cgi.

Регистър на превозните билети на ИАГ

За всякакви допълнителни анализи на данните за превозните билети и снимките на камиони, които са тръгнали от гората (а не от склад), може да ползвате фоторегистъра на превозните билети на ЮЗДП на адрес: http://fotoregister.uzdp.bg. Той позволява търсене на билети (вкл. чрез Разширено търсене) по име на стопанство, име на фирма, номер на имот, период и т.н. 

Фото-регистъра на ЮЗДП: http://fotoregister.uzdp.bg

Може да ползвате и картата на ЮЗДП с адрес: https://pbmap.uzdp.bg/, на която се публикуват с местоположение всички превозни билети, които са издадени за транспорт на дървесина от гората през последните 12 часа. 

http://pbmap.uzdp.bg

Имайте предвид, че понякога, заради липса на интернет, снимките или други данни към превозните билети могат да се появяват в системите на ИАГ и ЮЗДП с няколко часа закъснение. Така че проверявете отново след няколко часа. Ако все още имате съмнения за незаконния превоз на дървесина, може да подадете сигнал през горните приложения. Добре е сигналите да не бъдат анонимни. 

При по-сложни случаи, може да се посъветвате с Наръчникна АПБ, с указанията на WWF или с указанията в платформата „Защити гората" и след това да се свържете с отговорните институции, а при нужда от помощ и с природозащитни организации. При подаване на сигнал по телефона, по електронен път или чрез внасяне на писмо в деловодството на институцията, в информацията, която предоставяте, трябва да фигурира както описание на нарушението, така и вашите данни – име, адрес и телефон за писмен отговор на вашия сигнал. Имате право и трябва да изискате такъв отговор, за да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде извършена проверка на място! Винаги изисквайте и входящ номер на Вашият сигнал, освен ако не е чрез платформите за подаване на сигнали.

А ето и една платформа за гражданско участие при опазването на горите, която е не само по-забавна, но и много важна за опазването на българските гори. Това е новото мобилно приложение на „Да запазим горите" за картиране на Вековните дървета, както и 3D-уеб-картата на вече картираните великани на адрес: https://vekovni.gori.bg/.

Пълна информация за всички официално регистрирани от МОСВ вековни дървета може да намерите на адреса на ИАОС: https://eea.government.bg/v-trees/bg/, както и на уеб-картата: https://w.wiki/4huv. А ако знаете вековно дърво, което не намирате на картите и все още не е защитено, то може да попълните формуляра за регистриране на вековни дървета на инициативата „Застъпници за природата" на Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа Балкани. 

За да помогнете в опазването на любимото Ви вековно дърво, може да се включите в кампанията на АПБ за проверка на състоянието на вековно дърво. Важно е да има информация за състоянието на вековните дървета, за да могат да бъдат предприети навреме адекватни мерки по тяхното опазване.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари