Подкрепихме ограничение за сеч край край водоеми, предложено в законопроект

снимка на Вера Стаевска

В началото на седмицата изпратихме до всички народни представители в Комисията по околна среда и води и в Комисията по земеделие, храни и гори своето Становище относно ЗИД на Закона за водите (49-354-01-65). Становището ни е регистрирано в 49 Народно събрание под № ПГ-49-328-00-45/04.07.2023 г. Текстовете предлагат защита от стопанска сеч на горите във вододайните зони, като така предвиждат конкретни мерки за адаптация към климатичните промени, в контекста на зачестили бедствени наводнения и климатологични модели за засушаване в България.

Законопроектът е предложен от депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" като повтаря и внася отново предложения, разбработени в 48 Народно събрание от депутатите Александър Дунчев (Продължаваме промяната") и Албена Симеонова (Зелено движение")

Ето и пълния текст на становището ни:

Уважаеми народни представители,

Инициативата „Зелени закони“ на СИП ви призовава да подкрепите законопроекта 49-354-01-65 (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164900) за ограничаване до 5% на сечите във вододайни зони с цел по-добра защита на водоохранните функции на горите в тези зони. В контекста на климатични модели с очакване на засушаване в България и с вече зачестили екстремни прояви на времето и наводнения, този законопроект осигурява възможност за адаптационни мерки, като максимално защитава и намира баланс между всички обществени, икономически, екологични и политически интереси.

  1. Обществени интереси

Все повече населени места и наши сънародници остават без вода заради засушаването на климата или биват наводнявани след проливни дъждове. Подобна е съдбата и на милиони хора по целия свят, особено в държави, където климатичната криза е най-изявена. Научните проучвания (Раев, 1989; Недялков & Раев, 1980) показват, че най-добрата защита срещу безводие и наводнения са добре запазените вековни гори, който задържат дъждовните води по-добре от всяка друга екосистема. В същото време, промишленият дърводобив и мащабните сечи водят до задълбочаване на тези проблеми (един пример от Севлиево: https://forthenature.org/gallery/463). Ето защо от първостепенен обществен интерес е в условията на климатична криза достъпът до чиста питейна вода и защитата от наводнения за българските граждани да бъде осигурен по най-добрия начин – чрез максимална защита на горите във вододайните зони.

  1. Горскостопански и икономически интереси

Изключенията за „санитарни“ сечи и „отгледни“ сечи до 5% дават възможност на горските стопани да възпитават младите гори, докато станат вековни гори, както и да защитават горите при сериозни заплахи за тях. Тези изключения ще позволят и намеса при опасни дървета в близост до туристически маршрути.

За да имат икономическия интерес да се грижат и да защитават от бракониерство тези гори, би следвало да влезе в сила Наредба за определяне на обезщетението за обществени екосистемни ползи от горските територии (съгласно чл. 249, ал. 8 от ЗГ), която е разработена от работна група по заповед на Изпълнителния директор на ИАГ № 417/04.06.2014 и чака утвърждаване от Министерския съвет. Тази наредба следва да утвърди реда за плащания за екосистемни ползи от горските територии, рамково определен в Глава 17 на Закона за горите. При приемане на този режим за плащане за екосистемните услуги на горите, горските стопани следва да получават като обезщетение поне по 1 ст./литър от цената на водата, която гражданите плащат. За дърводобивния бизнес също е от голямо значение да има предвидимост: в кои гори ще има строги ограничения за дърводобив и в кои не (останалите 90%), доколкото Европейската Зелена Сделка изисква строга защита на 10% от всички природни екосистеми (основно вековните гори), но за България все още не е ясно кои гори ще попадат под тази защита. Със законопроекта горите във вододайните зони стават приоритетни за защита поради ограничената икономическа рентабилност на дърводобива в тях.

  1. Екологични интереси

Със законопроекта държавата и горските стопани ще бъдат стимулирани да приложат изискването по Европейската Зелена Сделка за 10% строга защита на всички гори и природни екосистеми ПРЕДИМНО във вододайните зони. Така едновременно ще бъдат защитени и водата на хората, и биоразнообразието (основната цел на Европа), което е най-голямо и най-ценно във вековните гори, и климата, доколкото вековните гори задържат най-много въглерод. През миналия век близо 2% от българските гори бяха защитени като резервати и национални паркове, където попадат голям брой вододайни зони. Други 3% от българските гори (над 30% от тях във вододайни зони) бяха защитени с министерска заповед на Десислава Танева (ГЕРБ) от 2016 г. А в още 5% от българските гори, представляващи гори над 100 г., е спрян временно дърводобивът със заповед на служебния министър проф. Христо Бозуков от 2021 г. Тези 5% обаче не са фиксирани като насаждения. Затова законопроектът дава възможност тези 5% от заповедта на министър Бозуков да бъдат строго защитени именно във вододайните зони, с което ще бъде постигната европейската цел от 10%.

  1. Политически интереси

Законопроектът дава възможност на всички български депутати да изпълнят предизборните си обещания по възможно най-балансирания начин и в интерес на всички заинтересовани страни, ако сред тези обещания са били някои от следните:

  • Да защитават интереса на всички българи;
  • Да осигурят чиста питейна вода и вода за земеделието на всички нуждаещи се;
  • Да гарантират предвидимост и сигурност за бизнеса и инвестициите в страната;
  • Да осигурят опазване на българската природа, в частност на най-ценните екосистеми, каквито представляват вековните гори;
  • Да работят за прилагането в България на европейските политики, приети от Европейския парламент, по отношение защитата на климата, горите и биоразнообразието.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари