Задължителни национални цели като принос за постигане на общите европейски цели до 2020 г.

Общи европейски цели до 2020 г. :

• намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 20% спрямо нивата от 1990 г.;

• намаляване на потреблението на енергия с 20% от планираните за 2020 г. нива - чрез подобряване на енергийната ефективност;

• увеличаване на използването на възобноваеми енергийни източници (ВЕИ - ветрова и слънчева енергия, биомаса и др.) до 20% от крайното общо потребление на енергия.

За изпълнение на поетите от ЕС като цяло задължения по РКОНИК и ПК, вътрешното разпределение на намаленията на емисиите на ПГ от страните-членки става с използването на Схемата за търговия с емисии (с която се разпределят определен брой квоти за емисии на ПГ между големите източници на такива емисии във всяка страна) и Решението за споделяне на усилията (което формулира политики и мерки за намаляване емисиите на ПГ от транспорта, сградите, селското стопанство и останалите източници). България като страна участва и в международната търговия с емисии на ПГ съгласно РКОНИК и ПК, където все още страната като цяло има значителен излишък от квоти за продажба. Затова за разлика от повечето страни-членки на ЕС, не само, че не се налага намаляване на общото за България количество емисии на ПГ, но до 2020 г. е възможно увеличението им с до 21% спрямо нивото за 2005 г.  Националната задължителна цел по отношение дела на ВЕИ е той да достигне 16% от крайното общо потребление на енергия до 2020 г., а по отношение на енергийната ефективност – увеличението й с 25%.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg