Закон за климата на 42 НС

България все още няма ясно формулирани специфични национални приоритети, които да отразят необходимите действия в изпълнение на международните и европейски задължения в конкретните условия на страната, така че да се провежда и съответна национална политика за реагиране на промени в климата. Приетият на 26.02.2014 г. от ХLIІ Народно събрание Закон за ограничаване изменението на климата урежда предимно правни отношения, произтичащи от задълженията на страната по международната и европейската схеми за търговия с квоти за емисии на парникови газове, докато на мерки за повишаване на енергийната ефективност и за адаптирането към случващите се промени в климата е отделено много малко внимание. В сегашната ситуация на страната, основен приоритет на националната политика за реагиране на промени в климата трябва да бъде повишаване на енергийната ефективност във всички сфери на икономиката и обществения живот, още повече, че политиката на ЕС за периода до 2030 г. се фокусира върху ресурсна ефективност, т.е. оптимизиране на използването не само на енергията, но на всички ресурси.

Последни коментари

снимка на Антоанета Йотова

В този закон (http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595) много подробно се разглеждат и уреждат правни отношения, свързани с прилагането на  политика по и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, докато такива за енергийната ефективност и ВЕИ практически липсват. Много малко е казано и по отношение на адаптиране "към последиците от изменението на климата" (основно - само в Чл. 9 от общо 83 члена в Закона).

 
снимка на Вера Стаевска

Конкретно какво предвижда законът, приет през февруари?

Коментари

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Конкретно какво предвижда законът, приет през февруари?

снимка на Антоанета Йотова
Антоанета Йотова

В този закон (http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595) много подробно се разглеждат и уреждат правни отношения, свързани с прилагането на  политика по и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, докато такива за енергийната ефективност и ВЕИ практически липсват. Много малко е казано и по отношение на адаптиране "към последиците от изменението на климата" (основно - само в Чл. 9 от общо 83 члена в Закона).

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg