Съобщение за грешка

 • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).

Политически инициативи

На 4 юли 2013 г. депутати от парламентарните групи на Коалиция за България и ДПС внасят проект на ЗИД на Закона за устройство на територията. Приемните са мотивирани с„ Решението на НС от 29 май 2013г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, с оглед определянето на функциите и уреждане на правоотношения във връзка с преобразуването на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Министерство на регионалното развитие и създаването на Министерство на инвестиционното проектиране.“ Законопроектът е приет на 18 юли 2013 г.

На 30.10. 2013народни представители от парламентарната група на ГЕРБ внасят проект за ЗИД на ЗУЧК. С проектозакона се правят две предложения:

 • За отмяна на законово определения срок за забрана на строителството в курортите и населените места и прехвърляне на отговорността за неговото определяне на общините. В мотивите за тази промяна виждаме : Летният сезон е с  различна продължителност и периодът 15 май – 1 октомври далеч надхвърля туристическия летен сезон в голяма част от територията на Черноморското крайбрежие. В по-малките населени места обикновено активният сезон започва в края на месец юни и завършва в края на месец август.
 • За увеличаване на видa на преместваемите обекти, които ще могат да се поставят в зона А и Б, ограничени с ЗИД на ЗУЧК през март 2013г. В мотивите си депутатите посочват „В тази връзка ние считаме, че въведените ограничения са прекомерни и ненавременни , по-скоро ще имат отрицателно въздействие върху местното население и бизнеса в черноморските общини, поради което и преди влизането им в сила предлагаме допълнение на  чл. 10,ал.3, т.3 от ЗУЧК , като се предвиди , че поставянето на преместваеми обекти ще бъде разрешавано въз основа на наредба на общинския съвет на съответната черноморска община.“

На 27.11. 2013  народни представители от парламентарната група на БСП внасят проект за ЗИД на ЗУЧК.  С проектозакона се правят следните основни предложения:

 • да бъдат въведени допълнителните критерии, въз основа на които да се определят условията и реда за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове и определяне на размера на наемите и концесионните плащания, като се отчитат специфичните особености и характеристики на отделните плажове.
 • предлага се възстановяване на предишните разпоредби в закона, съгласно които допустимата площ за преместваемите обекти да се определя в зависимост от общата площ на морския плаж, а не както в момента – на активната площ.От тази поправка следва увеличаване площта на временните обекти по плажовете.
 • С предлаганите промени се предвижда да отпадне различието в допустимите проценти за преместваеми обекти и допълнителна търговска площ за плажове до 40 дка и над 40 дка, като за всички плажове, независимо от тяхната площ, се въведат еднакви максимални проценти – до 2% запреместваеми обекти и до 2% за допълнителна търговска площ.
 • Премахване на забраната за разполагане на преместваеми обекти в Зона „А“, където до момента се допуснаха единствено обекти, представляващи елементи на градското обзавеждане.
 • В преходните и заключителни разпоредби са предложени промени в Закона за държавната собственост и в Закона за туризма. В ЗДС предложението включва създаване на възможност върху имоти държавна изключителна и публична собственост (напр. плажовете ) да се учредяват вещни права в полза на частни лица. Другото предложение е отпадане на разпоредби от Закона за туризма, с които се дадоха контролни правомощия на областните управители за спазване изискванията за осигуряване на водноспасителната дейност и обезопасяването на морските плажове.

От началото на дейността на Народното събрание са внесени 3 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите ( от народни представители от ПП Атака, от Димчо Михалевски от ПГ Коалиция за България и от МС), но и трите не касаят теми свързани с устройството на територията.Не се правени предложения за усъвършенстване на ЗРР, ЗУЗСО, ЗЗТ и ЗБР.

На 11.07.2013 по предложение на народни представители от Коалиция за България е прието Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение. С него :

 • се спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в териториите, попадащи в границите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение.
 • се определят  условия за изработване и приемане на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
 • се задължава  Министерството на околната среда и водите в 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за създаване на Национален парк „Българско Черноморие“. Изработването на предложение за обхвата и границите на Национален парк „Българско Черноморие“ трябва да бъде на основата на широк и всеобхватен обществен дебат.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари