Дискусия “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”

Пълен запис на срещата на тема “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство” от 19.1.2022, съорганизирана от коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България“, инициативата „Зелени закони“, WWF-България, КТ Подкрепа, Съюз на лесовъдите в България (СЛБ), Асоциация „Общински гори“ (АОГ), Асоциация на дърводобивните фирми, Национална федерация на ловците на трюфели в България (НФЛТБ), Национален съюз на българските ловци на трюфели (НСБЛТ), БУЛПРОФОР, Българска ловна асоциация, Български ловно-рибарски съюз.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари