За нас

Инициативата "Зелени закони" е основна част от работата на организацията с нестопанска цел "Сдружение за изследователски практики". Уставът и  други стратегически и организационни документи на СИП са на разположение ТУК

От 2014г. насам „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

Инициативата "Зелени закони" досега се разви чрез помощта на много граждани и доброволци, както и с донорство на следните 3 проекта:

1. От октомври 2021 г. до апрл 2024 г. Сдружение за изследователски изпълнява проект „Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ . Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. Той е подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Оператор на Фонда е Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. 

Чрез срещи с инициативни групи из цяла България, образувайки мрежа от активни граждани за природата, с традиционните за нас дебати с политици  и чрез помощта на експерти дизайнери и стажанти по различни теми, проектът разви над 12 тематични кампании в областите на експертен мониторинг на „Зелени закони“ - Биоразнообразие, Гори, Устройство на територията, Селски Райони, Енергетика и Климат. Постигнахме и частични успехи - устояхме срещу вредни за природата промени в законодателството за екологичните оценки, убедихме депутати да се борят за по-здравословни критерии за нови промишлени мощности  и за демократизация на енергията от възобновяеми източници (първо по покривите за всяко домакинство), успяхме да възстановим защитата на Камчийски пясъци, убедихме властите да ограничат субсидирането на пашата на говеда в националните паркове, убедихме много и различни хора да подкрепят наши каузи  като прозрачност на планирането на природните пространства - както в градовете, така и в планините и Черноморието, по-добра защита на горите и да не разрешат увеличаването на сечта за огрев.

2. От октомври 2019г до март 2022г. Сдружение за изследователски изпълнява проект "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони". Той е подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021. Оператор на Фонда е Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. 

Проектът е на обща стойност 114 000 евро, от които собствен принос в доброволен труд от 6500 евро и финанси в размер на 6770 €. Дейностите включват мониторинг по основните теми на зелените закони в България - Биоразнообразие и гори, Устройство на територията, Климат и енергетика и Селски райони. За да бъде възможно застъпничество за развитието на по-добри политики и за прилагането на настоящите закони, на базата на анализите ще организираме експертни работни срещи по препоръките на нашите експерти, публични кампании за ангажиране на гражданите по темите за природозащитното законодателство, експертни работни срещи с представители на правителството и парламента и публични дебати, на които вземащите решения политици ще могат да обсъдят приоритетите си със заинтересовани граждани.

3. В периода май 2015 г - март 2016 г. инициативата "Зелени закони" бе подкрепена от проекта “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси„, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

Проектът "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси" цели стимулиране на участието на НПО и граждани при формулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и по-конкретно включване на спешните приоритети определени от експертите на СИП и от наложените наказателни процедури от ЕК в дневния ред на вземащите решения. Он-лайн платформата, публичните дебати и работните срещи ще са формата, чрез която вземащите решения ще имат достъп до произлезли от гражданското общество предложения за развитие на политики в сферата на околната среда. НПО, доброволци и граждани от своя страна имат нужда от организирана трибуна, чрез която да се информират, да следят, да участват и да дават знания и идеи при формулирането на политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. СИП ще играе ролята на медиатор между целевите групи, като ще работи за изграждането на устойчив диалог между тях.

4. Инициативата "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики започна през март 2014 г. с изпълнението на проекта „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Инициативата "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики  цели да осигури дългосрочно формулиране на устойчиви политики за управление на природните ресурси и да насърчи участието на гражданското общество в развитието на екологичното право чрез иновативни инструменти за мониторинг и диалог със законодателите. Ще се улеснят дебатът по предизборните програми и законодателната дейност на партиите  и мониторингът върху логическата им последователност. Дебатът и мониторингът в рамките на "Зелени закони" са съсредоточени върху теми, по които експертите ни препоръчват законодателни промени: биоразнообразие и гори, енергетика, климат, управление на територията, селски региони.

"Зелени закони" работи в сътрудничество с коалицията от НПО и граждански групи „За да остане природа в България“ и с медийната подкрепа на програма "Бинар" на БНР и Икономедиа АД.

Дейностите ни целят да улеснят информирания дебат на гражданите с кандидати и избрани депутати по екологичните политики на България. Преди Европейските парламентарните избори през 2014 г. чрез обществени дискусии между граждани, експерти от природозащитни НПО и политици се очертаха позициите по приоритетите на околната среда на бъдещите избраници въз основа на програмите за националните избори през 2013 г. и настоящите приоритети на избраните в 42 Народно събрание политически представители. През 2014 -2015 г. чрез интерактивна интернет платформа и експертни анализи се извършва наблюдение върху осъществяваните политики и придържането на избраните депутати към предизборните позиции и ще се информира обществото с цел навременна и аргументирана гражданска реакция по законодателните инициативи. Година след изборите (април 2015 г.) граждани и политици се срещнаха отново в дебат по постигнатото, предизвикателствата и възможностите за сътрудничество. През 2015-2016 г от "Зелени закони" продължаваме с дейностите по мониторинг и публични дебати на граждани и политици по законодателните инициативи и изпълнението на партийните обещания в петте области на проекта: биоразнообразие и гори, енергетика, климат, управление на територията, селски региони.

Общата цел на "Зелени закони" е да направи възможен информиран дебат на гражданското общество с кандидатите и избраните  депутати по екологичните политики, които се очаква България да развие през 2014 и 2015 г.  Това е нужно, защото екологичните теми се  превръщат в препъни камък за политиките на последните правителства в България, като обществени протести и официални предупреждения от Европейската комисия принуждават политиците да променят и отменят управленски решения. През 2007г. улични протести защитиха статута на защитени зони от европейската мрежа Натура 2000, а дори през последната година  гражданско неподчинение и нерегламентирани шествия се оказаха единственият път за отмяна на лобистки планирани поправки в Закона за горите. След сигнали на граждани и природозащитни НПО страната ни е рекордьор на ЕС по брой наказателни процедури от ЕК в областта на екологията. Решенито от октомври 2012г.  на Комитета на Орхуската конвенция, задължителна за страните-членки на ЕС и ратифицирана от България, според което българският ЗУТ изключва правото на гражданите да участват във всички дейности, свързани със строителството и териториалното планиране, доказва отново необходимостта от преосмисляне на законодателството, засягащо природата и широкото участие на обществеността в дебатите по него. В началото на 2013г държавната толерантност към застрояването на черноморските дюни беше от ключовите фактори за края на тогавашното правителство. С дейностите си проектът ще развие способностите на НПО, политици и граждани да общуват помежду си и да намират устойчиви политически решения, извън кризисни ситуации и протестни акции.

Проектът „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ (март 2014 - април 2015) се осъществи с дебати в онлайн платформата "Зелени закони" и дебати на живо с политическите представители по 5 теми, ключови за опазването на природата на България, върху които ще бъдат съсредоточени и онлайн дебатите с граждани и експертният мониторинг. Първата серия публични дебати се осъществи в месеци април-май 2014 г. Модератор на дебатите на живо е Иван Бедров, а експертите по съответните теми са:

  1. Стефан Аврамов - Защитени територии и биоразнообразие
  2. Тома Белев - Териториално устройство
  3. Мъгърдич Хулиян - Селски райони
  4. Антоанета Йотова - Климатични промени
  5. Петко Ковачев - Енергийни политики.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари