Гражданска среща: Жителите на село Шишманци срещу разширяването на кариерата за инертни материали

Видео от срещата на експертите от „Зелени Закони“  - Тома Белев и Борислав Сандов с активни хора от село Шишманци на 16 септември 2023 г. Нашият екип помага чрез своята оценка, опит и експертиза за разрешаването на местни казуси, свързани с природата. В дискусията се включи инициативната група от района, която се бори срещу разширяването на кариерата за инертни материали в село Шишманци.

Жителите на пловдивското село Шишманци са срещу инвестиционно намерение на концесионера на кариерата за добив на инертни материали за разширяване на полето на добив. Фирмата иска да разшири обхвата на действащата кариера, която се намира в североизточния край на селото, с още 62 декара. Хората са притеснени, че добивните дейности ще се доближат до къщите и обработваемите земи.

На около 350 метра от домовете ще се извършват взривни дейности, които разцепват къщите им, замърсяват въздуха и нарушават нивата на подпочвените води. Земеделските производители няма да имат с какво да поливат нивите си. В близост до искания терен се намира водоем с помпената станция, който осигурява вода за селото при спиране на водоподаването. 

В землището на Шишманци от повече от 60 години има кариерна дейност. „Шишманци 1" и „Шишманци 2" са изчерпани. Проучването за третото поле е минало и в момента проектът е в процес на изготвяне на доклад към Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари