23 февруари - среща „Науката и Натура 2000“

снимка на Стефан Аврамов

На 23.02.2016 год. в София се проведе поредната работна среща на неправителствените организации, институти на БАН и структури на МОСВ в България, организирана от Зелени Закони. Срещата бе на тема „Наука и Натура 2000“. Целта й беше да се обсъдят основните насоки на научните проучвания за видовете и местообитанията от Натура 2000 в България.

Дискусията протече в конструктивен стил, но за съжаление поради фиксираните законови изисквания няма да може да допринесе значително за подобряване на научните проучвания.

Нашата основна препоръка институтите на БАН да бъдат припознати като ключов партньор на държавата и организатор на научните проучвания не би могла да бъде изпълнена тъй като противоречи на правилата на ОПОС. Научните проучвания ще бъдат възложени по реда на Закона за обществените поръчки от ИАОС. По тази причина няма да има възможност техните задания да бъдат подложени на обществени обсъждания и също така няма да има възможност за промени в методологиите на проучванията в хода на тяхното изпълнение.

Поради необходимостта от организиране на обществени поръчки за тяхното изпълнение не е възможно проучванията да продължат повече от три полеви сезона, каквото беше нашето предложение.

Дълго дискутирахме официализирането на методологиите за проучване. Нормално е да има дискусии по тях, нормално е те да се променят с развитието на науката и за избягване на злоупотреби е необходимо те да бъдат официализирани. Не можахме да достигнем до консенсус как обаче да става това и дали да бъдат официализирани въобще.

ОПОС няма за цел да развива капацитета на институтите на БАН и извън изпълнението на конкретни научни проучвания, носещи конкретни резултати, няма да бъдат планирано никакво тяхно укрепване – научно, административно или с оборудване. Има други специализирани научни фондове, които могат да правят това.

Бе обсъден и въпросът с научната верификация на данните чрез тяхното публикуване в реномирани научни издания, като не стигнахме до определени препоръки или заключения. Във всички случаи тя е едно добро средство за потвърждаване на научните резултати, но по всяка вероятност няма да е част от задълженията на изследователския екип.

Бе обсъдено създаването на обща база данни от направени проучвания в Натура 2000, като евентуално ОПОС би могъл да съдейства за нейното разработване.

Няма как да бъде адресирана липсата на научен капацитет в МОСВ и той ще бъде компенсиран със спорадични обществени поръчки по конкретни теми. Засега няма политическо желание за превръщането на ИАОС или институтите на БАН в постоянен консултативен орган на Министерството по въпроси на опазване на биоразнообразието и прилагането на двете директиви.

Така на практика научните проучвания през този планови период ще се организират подобно на предишния планове период. В тази връзка препоръката ни към всички заинтересовани страни е вече да мислим как бихме могли да оптимизираме научните проучвания за следващия планов период.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари