Битови производители и зони за ВЕИ мощности - елате да дебатираме на 13 юни

снимка на Вера Стаевска

Дебат на граждани, политици и бизнес по законодателството за възобновяема енергия (ЗЕВИ) и климатични промени (ЗОИК) организираме  на 13 юни в зала „Музикална“ на Централен военен клуб - София, от 15:00 до 17:00 часа, заедно с партньорите ни от „Грийнпийс“ – България, WWF – България и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР – Варна). Регистрация до 10 юни онлайн тук.

Основните теми, които ще дебатираме с поканените депутати и бизнес организации:

Облекчаване на режимите при инсталиране на ВЕИ мощности за граждани.

  • Регламентиране на понятията „произвеждащ потребител“ и „енергийна общност“ (кооператив).
  • Насърчаване на кооперирането за производство и продажба към мрежата на електроенергия от ВЕИ, произведена в бита и от кооперативи - отпадане на множеството административни стъпки чрез пряк обмен на документи между институциите.
  • Облекчени процедури и ясни срокове за присъединяване към мрежата на произвеждащите битови потребители и кооперативи/общности от произвеждащи потребители
  • Нетно отчитане с един електромер за енергията - за тази, която „произвеждащият потребител" купува и за тази, която продава на мрежата.
  • Уеднаквяване на цената на доставената от енергийното дружество до потребителя енергия с тази на ВЕИ енергията, произведена от него.

Приоритизиране на зони - как да има мащабни инвестиции за ВЕИ, без щети върху природата?

  • За приоритетните зони се предвижда облекчена процедура по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) - зоните да бъдат определени така, че да не допускат риск за биоразнообразието, защитените територии и зоните в НАТУРА 2000.
  •  Фокус към населените места и инсталации по покриви на сгради от социалната инфраструктура, административни и жилищни сгради, както и нарушени терени. 

Национална климатична цел за България –  климатична неутралност към 2050 г.

  • внасяне в НС на предложение (ЗИД) за съответни промени в Закона за ограничаване измененията в климата (ЗОИК), отчитайки комплексния и хоризонтален характер на климатичната политика, за да се регламентира осъществяването ѝ съобразно специфичните условия в страната понастоящем и в близко бъдеще.
  • Дългосрочни национални цели по смекчаване и адаптация към климатичните промени.
  • Цели за енергия от ВЕИ до 2030 и 2050 г.

Повод за събитието са приетите на първо четене от Парламента промени в ЗЕВИ и предстоящото утвърждаване на финалните текстове. България вече е обект на наказателна процедура заради забавеното транспониране на Директива 2018/2001 (ВЕИ Директивата) именно в този закон. Неправителствените организации вече отправихме свои становища за нужните промени. С оглед различните мнения е важно заинтересованите страни да се срещнат и да обсъдят финалните текстове в диалог

По отношение на ЗОИК има разработени предложения от НПО, които искаме да представим накратко.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари