Бизнесът няма нужда от ценови подаръци, а от енергийна ефективност и иновации

снимка на Петко Ковачев

Категорично не подкрепяме проекта за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. С него Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и Министерството на финансите предлагат тежката индустрия да получи 85% отстъпка от т. нар. „такса зелена енергия“ или „разходи за обществото“ -  компонентата за разпределение на разходите за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Още с мотивите към проекта ясно се признава, че тези, които ще ползват преференциите на Наредбата, са разхитители на електрическа енергия. Акт на недалновидност и на отлагане на проблемите в бъдещето е да се намалява цената за такива разхитители, дори в името на тяхната конкурентоспособност. Доколкото наредбата е без краен срок на действие, тя отваря възможността за неограничено дълго във времето скрито субсидиране „в рамките на правилата“ и поддържане на енергийно неефективни и в същото време – силно замърсяващи - производства.

Смятаме за погрешно създаването на изкуствен показател, какъвто е „електроенергийната интензивност“, на основание на който да се раздават облекчения. Така се продължава порочната практика на българските политици и лобисти енергийният сектор да се подменя с неговата електроенергийна компонента.

С чл. 4, ал. 2 правителството де факто одобрява високия енергиен интензитет, т.е. ниската енергийна ефективност на индустрията. Това се случва в момент, когато същото това правителство масово рекламира мерки за подобряване енергийната ефективност на гражданите. Не виждаме основание за този двоен аршин.

На следващо място, преди да се определят преференции за индустрията, следва да се провери дейността на онези потенциални бенефициенти на Наредбата, които имат заводски ТЕЦ. По-специално е необходимо да се направи ревизия на досегашната дейност на тези ТЕЦ и техните търговски взаимоотношения с НЕК и разпределителните дружества. Важно е също да се провери дали някои от тях не са практикували незаконни бизнес практики (напр. използване на генератори с природен газ, като произведената електрическа енергия е представяна за производство от когенерация), каквито сигнали са получавани през годините, в които действат преференциални цени за електроенергията от когенерация.

Списъкът на секторите, които могат да се възползват от Наредбата (Приложение 1) е силно разширен и отваря врати за предприятия, които не изпълняват своите екологични ангажименти. Така тези предприятия биха получили двойна държавна помощ: от една страна не са (или са незначително) санкционирани за екологичните вреди, които нанасят, а от друга – получават отстъпки от цената на електроенергията, с които средства трябва да се подкрепят именно чистата енергетика. Това е несправедливо и неприемливо. Затова трябва да се коригират както критериите за помощта (чл. 3), така и списъкът в Приложение 1.

Напомняме, че основното решение за бизнеса остават инвестициите в енергийна ефективност и намаляване на замърсяванията, което се постига чрез иновации и нови технологии. Мисленето, че може да се извличат печалби от мръсни и опасни технологии, които увреждат човешкото здраве, трябва решително да бъде пресечено от държавата.

Опитът с отпадането на добавката за „зелена енергия“ при износа на електроенергия доказа своя неуспех и няма нужда той да бъде повтарян.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари