Бюджет 2020: отново харчене без ясни политики

снимка на Вера Стаевска

Преди дни Парламентът прие на 2-ро четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и той вече е Закон. Между 1-вото и 2-ро четене на този Законопроект от „Зелени закони“ анализирахме документите към него  и доколкото дискусионните въпроси бяха извън сферата на околната среда, съществени промени в окончателния вариант на Закона в тази сфера не очакваме. Най-общо, можем да определим бюджета на страната за 2020 г. като „Още от същото“, или предвиждане на харчене на публични средства без ясни политики.

Подробен анализ можете да прочетете в приложеното наше становище. Накатко, от „Зелени закони“ смятаме, че:

▪ със Закона за бюджета за 2020 г. се затвърждава практиката за харчене на публични средства без обвързването им с ясни политики,

▪ независимо дали се предвиждат сходни по размер (например, за биоразнообразие и дивеч) или по-малко (за гори и климат) средства спрямо предишни периоди, те не са обвързани с постигане на политически приоритети;

▪ основен проблем на бюджета по отношение на околната среда остава да е не липсата на пари, а липсата на приоритети и съответно - финансиране за адекватни политики, с които последователно и ефективно да се решават не малкото проблеми в сферата на околната среда в България.

Възможностите за финансиране на политики в сферата на околната среда чрез бюджета за следващата година са пропуснати, но това не трябва да продължи предвид обстоятелствата:

  • Европейският парламент одобри на 28.11. 2019 г. резолюция, с която обявява извънредна ситуация в областта на климата и околната среда в Европа и в света.
  • Европейският съюз продължава да фокусира политиките си и да предвижда увеличаване на средствата за осъществяване на реални действия по отноиение на климата и биоразнообразието.
  • На дневен ред са редица предложения за промяна на настоящите модели за финансиране от ЕС на едри монокултурни земеделски стопанства, увреждащи околната среда и ощетяващи малките производители.
  • В близките месеци предстои финализиране на преговорите по Многогодишната финансова рамка на Съюза за периода 2021-2027 г., след което всяка страна-членка ще изготви своите Споразумение за партньорство (СП) и оперативни програми (ОП).

Подготовката на новите програмни документи е много подходящ момент да се приложат във възможно най-голяма степен превантивният, про-активен и хоризонталният принципи в СП и ОП на България за следващия програмен период. От „Зелени закони“ ще продължим да следим дали това се случва и да предлагаме реални възможности за решения в тази посока.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари