Чл. 18, ал. 7 от ЗЕВИ – войната с ВЕИ е по всички фронтове: рестрикции за незапочнал бизнес

снимка на Петко Ковачев

Промяната в чл. 18, ал. 7 на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) през м. декември 2015 г. ни даде повод да се вгледаме в конкретните разпоредби на тази алинея. Тя се отнася до преференциите, които могат да се използват при производството на електроенергия и топлоенегия по комбиниран способ от енергийните обекти по чл. 24, т. 3 и е включена в закона с промените, направени през юли 2015 г. Ето и пълния й оригинален текст:

Чл. 18.

...

(7) Насърчението по ал. 1, т. 2 за енергийните обекти по чл. 24, т. 3 с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, се прилага само ако производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници докаже, че е регистрирал животновъден обект по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност най-малко три години преди датата на подаване на заявлението за присъединяване и притежава определен брой регистрирани животни, както и птици, от животинския тор на които се произвежда 1 kWh електрическа енергия на ден, както следва:

1. говеда, биволи – 1 брой;

2. телета и юници за угояване – 1 брой;

3. телета до 6 месеца – 1,5 броя;

4. свине – 5 броя;

5. овце – 10 броя;

6. птици – 300 броя.

С изменението, публикувано в ДВ 100/18.12.2015 г., думите „и притежава определен брой регистрирани животни, както и птици, от животинския тор на които се произвежда 1 kWh електрическа енергия на ден, както следва:“ се заменят с „и за всеки kW инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от животински тор притежава необходимия брой регистрирани животни и птици, като приравнението към 1 kW инсталирана мощност е както следва:“.

Това дали едно говедо, пет свине, десет овце или 300 кокошки произвеждат тор за един киловат енергия на ден е най-малкият въпрос. Но текстът на тази алинея създава повече пречки, отколкото решава проблемите на производителите на елeктрическа енергия от биомаса (в случая от животински тор), собственици на визираните обекти.

Виж целия текст в приложението.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари