Да поискаме спешно вето за част от новите текстове в Закона за горите

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" подкрепяме искането за президентско вето от Александър Дунчев, горски експерт и депутат от "Продължаваме промяната". С последната дискусия на 26 януари 2023г. отпаднаха част от лобистките предложения за сеч и застрояване на гори без формалното им изключване от горския фонд, благодарение и на силната гражданска съпротива с над 500 становища. В последния вариант, приет в пленарна зала от 48 Народно събрание, обаче са приети и няколко текста, за които искаме прегласуване - за ловните стопанства и за регламентиране на сечите без маркиране на дърветата.

Затова се надяваме на бързо президентско вето и прегласуване на Закона за горите единствено в частта му за подпомагане с дърва на огрев на доказано нуждаещи се местни жители по общини. По-долу прилагаме кратък текст, подготвен от Александър Дунчев, който от "Зелени закони" ви призоваваме да изпратите днес. Подробен текст, който можете също да ползвате - в прикачения документ тук. Адресът е priemna@president.bg , поискайте и входящ номер!

ДО: Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Призовавам Ви да упражните правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) и да върнете за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ЗИДЗГ), приет от Народното събрание (НС) на 27 януари 2023 г., в частта му, включваща параграфи §1, §2, §3, §4, §5, §7, §12, §14-т.2, които са извън обхвата на законопроекта.

Основна цел на призива за президентско вето е да бъде потърсена отговорност от народните представители и Народното събрание, и да бъде спряна порочната практика в нарушение на чл. 80, ал.1 и ал.7,т.2 и чл. 81, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) да се гласуват и приемат предложения за изменение на законите, внесени между първо и второ гласуване, които излизат тотално извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект и повечето не са аргументирани. Най-често тази порочна практика води до прокарването по ускорен и непрозрачен начин на лобистки и спорни промени в законите, като се заобикалят строгите изисквания на чл. 71-76 от ПОДНС при внасяне, обсъждане и приемане на основните законопроектите на Народното събрание, свързани с:

  • Мотивация и предварителната оценка на въздействието;
  • Нотификации и справки за съответствие с правото на ЕС, КЗПОЧС и съдебната практика на ЕСПЧ;
  • Предварителни обществени консултации и междуведомствени съгласувателни процедури;
  • Оценка на финансовите и други последици от прилагането на законопроекта;
  • Обсъждане на първо гласуване в постоянните комисии и в зала;
  • Становища на постоянните комисии към НС;
  • Становища на МС и заинтересованите организации и институции в нормативно заложения срок от 2 седмици.

Тази порочна практика е особено опасна за обществения живот и функционирането на държавата, когато внесените между първо и второ гласуване предложения за изменения на закони са не само извън предметния обхват на основния законопроект, но и когато тези предложения изменят изцяло философията и основополагащите принципи на съответните законите, какъвто е и текущият случай с приемането между първо и второ гласуване на текстове за пожарни кули, прекатегоризиране на ловни стопанства, промяна на горскостопански планове и др. в Закона за горите, които са извън основния предмет на ЗИД на ЗГ – осигуряването на дърва за огрев.

Следва да се има предвид, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) се приема от НС на основание чл. 73 от Конституцията на РБ. И по силата на чл. 76, ал. 2 от КРБ всички народните представители още първото заседание сме положили  клетва, че се "Заклеваме в името на Република България да спазваме Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководим от интересите на народа.“ А в настоящия случай със Закона за горите, а вероятно и с много други закони, голям брой народни представители демонстративно погазиха приетия от самите тях чл. 80, ал. 1 от ПОДНС.

Президентът, по силата на чл. 101, ал. 1 от КРБ, е единственият, който може да потърси отговорност от народните представители от името на българското общество като върне ЗИД на ЗГ за ново обсъждане с въпроса как да се очаква от обикновените граждани да спазват законите, ако депутатите не го правят, и с призив поне 121 народни представители по силата на чл. 101, ал. 2 от КРБ да заявят, че ще приемат ЗИД на ЗГ без да нарушават чл. 80, ал. 1 и ал. 7 и чл.81, ал.2 от ПОДНС, т.е. без да приемат лобистки и спорни поправки, внасяни апокрифно в 12 без 5 през задната врата, без аргументация и изменящи основни принципи в Закона за горите.

Ето защо, за да се пресече тази порочна практика е необходимо да бъде потърсена отговорност от народните представители с президентско вето върху §1, §2, §3, §4, §5, §7, §12, §14-т.2 от приетия в НС на 27 януари 2023 г. ЗИД на ЗГ, което да задължи НС да обсъди отново ЗИД и да реши дали не е време за подобряване на законодателния процес.

                                                           С уважение:

                                                                       ………………………

 

Адрес за кореспонденция: ……………..

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари