До 15 март - подай становище за забраната за къмпингуване, предвиждана от новия Закон за туризма

снимка на Вера Стаевска


От "Зелени закони" призоваваме всички граждани, които обичат природата на България, да се запознаят с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на туризма на 29 февруари и да изразят мнението си в писмено становище, което трябва да се изпрати до Министерството най-късно на 15 март. Най-добре е да внесете становището си срещу входящ номер в деловодството на Министерството на туризма - София, ул. Съборна №1. Ако изпратите становище по електронна поща, запазете копие на изпратения имейл, а в самия него поискайте да ви върнат потвърждение с входящ номер. В становището трябва да дадете трите имена и адрес за контакт на подателя и разбира се, кратка мотивация на изразеното мнение.

Подготвени вече становища, които можете да използвате като формуляр, в който да впишете своите аргументи- тук , туктук и тук.

След като  забрана за къмпингуване в зоната непосредствено до морския бряг вече бе приета от Народното събрание на 2 март, без обществен дебат, в Закона за устройство на черноморското крайбрежие  (ЗУЧК), сега на ход е не само морето, но цялата природа на България. Проектът за Закон за туризма предвижда забрана за всякакви форми на бивакуване, поставяне на палатки, каравани или кемпери, извън категоризираните къмпинги, на цялата територия на страната ни:

"§ 103. Създава се чл. 207а:
(1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв.
(2) В случаите по ал. 1, когато от къпмингуването e на стъпило увреждане на пясъчните дюни, флората и/или фауната, замърсяване на околната среда, пожар и/или други вредни последици за природата, наказанието е глоба в размер на 1000 лв., освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Лицето носи и имуществена отговорност за причинените вреди.
(3) Който предоставя обособени терени за къмпингуване в нарушение на разпоредбата на чл. 128, т. 1, б. „л” се наказва с глоба в размер на 3000 лв. или имуществена санкция в размер на 5000 лв.”.

Напомняме, че на фона на застрояване на природата на България с градове от призрачни хотели, които имат минимална заетост и при липсата на къмпинги в страната, тези законови промени биха представлявали помощ за органичен брой туристически фирми, концентрирани в хотелско строителство, което не води до развитие на туризъм и има за пряк ефект все по-ясно изразената тенденция български граждани да търсят почивка сред природата извън собствената си страна. Като отчитаме, че подобно планиране на местата за разрешено къмпиране може да се направи само в Общите устройствени планове (ОУП) на общините, а този процес е започнал в 2/3 от общините в България, считаме, че промяната на Закона тепърва ще спре развитието на къмпингите в тези територии за 20г напред, включително в цялото Черноморско крайбрежие и планинските райони, като например Рила, Пирин и Родопите, към които има най-голям интерес като места за почивка. Разбира се, освен изначално ограничаващата гражданите логика и натиска върху тях да изберат хотелски вид почивка в свободното време, независимо от предпочитанията си, промените, предлагащи лични превозни средства да могат да бъдат разполагани само на публично категоризирани къмпинги (което изключва частни имоти и обществени паркинги), показват и пълно непознаване на този вид туризъм или желание за окончателното му блокиране в България.

Важно е становища по проекта за промени в Закона за туризма да се изразяват още на този етап, за да не се допусне приемането им от НС без дебат, подобно на ЗУЧК. Становищата трябва да се изпратят на Министерството до 15 март на този адрес: d.petrova @ tourism.government.bg


 

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари