до 27 май - примерно становище за екооценката на ОУП Бяла

снимка на Тома Белев

От "Зелени закони" разработихме становище във връзка с обявената консултация по заданието за екооценка на Общия устройствен план на община Бяла.  Предлагаме на всички граждани, които се интересуват от устройството на тази част от българското Черноморие да се включат в процедурата, като изпратят мнението си до възложителя - министерството на регионалнота развитие, e-mrrb@mrrb.government.bg до 27 май 2021г. , като включите и копие до екоминистерството edno_gishe@moew.government.bg и копие до нас - office@zelenizakoni.com , за да имаме представа за броя становища.

Заедно със съмишлениците ни от Гражданската група "Да спасим Карадере" призоваваме за включване на всички заинтересовани български граждани. Молим, копирайте и тях, за да знаят как се движи кампанията - letssavekaradere@gmail.com

От "Зелени закони" смятаме, че тези становища са основният инструмент, който може да запази плажовете на община Бяла от допълнителна урбанизация, стъпвайки на ясни законови изисквания.

Снимка @Вера Стаевска 

Ето и кратия текст (както и като прикачен файл), който можете да ползвате и който включва основните възражения от експертното ни становище:

                                                                                                                                         До

                                                                                    Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

                                                                                    e-mrrb@mrrb.government.bg 

                                                                                                                                       Копие:

                                                                                    Министерство на околната среда и водите

                                                                                    edno_gishe@moew.government.bg 

                                                                                   Инициатива "Зелени закони" office@zelenizakoni.com , 

                                                                                   Група "Да спасим Карадере" letssavekaradere@gmail.com

СТАНОВИЩЕ

от (Трите имена)

Относно: Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на Община Бяла

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

С настоящото писмо участвам в процедурата за обществени консултации на документация по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла”, наричано по-долу за краткост “Заданието”, публикувана на страницата на МРРБ на 7 май 2021г.https://www.mrrb.bg/bg/provejdane-na-konsultacii-po-zadanie-za-obhvat-i-sudurjanie-na-ekologichna-ocenka-na-oupo-byala/ 

От съдържателна гледна точка:

Заданието съдържа съдържателни проблеми, поставящи под риск околната среда и представляващи потенциални закононарушения по отношение чл. 18 на Конституцията на Република България и чл. 6 от ЗУЧК. Ето защо, настоявам Заданието да бъде преработено, така че:

  • Заданието трябва да изиска да бъдат подложени на оценка ПУП, за които няма проведена процедура по чл. 31 на ЗБР и тези без процедура по екологична оценка по реда на глава шеста на действащия ЗООС или на процедура по ОВОС по отменения през 2002 година ЗООС
  • Заданието трябва да включва нулева хипотеза, изключваща нова урбанизация, т.е. отчитаща само сега съществуващото застрояване
  • От опорния план на ОУП следва да отпаднат имотите, чиито ПУП са приети без процедура по оценка за съвместимост с Натура 2000 или не са подлагани на процедурата по екологична оценка,
  • От опорния план трябва да отпаднат още имотите с изтекла промяна на предназначението на земеделски и горски територии съгласно чл. 24, ал.5 на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 78. на Закона за горите, §.27 ал.3 т. 2 от ПЗР на Закон за опазване на земеделските земи и чл. 64а ал.5 и 6 от ПП на ЗОЗЗ
  • От опорния план трябва да отпаднат още заменените гори по реда на стария Закона за горите и тези, които са обявени за гори във фаза на старост.
  • Оценката трябва да се основава на актуално изследване на защитените видове и защитените зони от Натура 2000
  • Заданието следва да включва оценка на въздействието върху плаж за природосъобразен туризъм Карадере и местността зад него,  както и оценка на отражението на урбанизацията й в зона А и Б върху потенциала за устойчивото развитие на местността и на туризма в общината.

От процедурна гледна точка:

Настоявам за обществено обсъждане на схемата за консултациите със заинтересованите страни на екологичната оценка, както изисква действащото законодателство, но която схема липсва в настоящата консултация.

Настоявам МРРБ да се съобрази с горните искания, които отразяват европейското и българското законодателство и съдебната практика на европейски и български съдилища. Приемането им ще позволи запазването на уникални за страната местности по крайбрежието на община Бяла, като тези в района на плажа за природосъобразен туризъм Карадере.

С уважение:

Дата:                                                                          Подпис:

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари