Доколко новоприетите промени в закона ще спасят горите

снимка на Александър Дунчев

През последните месеци се проведоха редица срещи на природозащитници и институции във връзка с приетите в края на юли 2015г промени в Закона за горите, обнародвани на 7 август 2015 г. в „Държавен вестник“. Дали финално гласуваните текстове гарантират дългосрочното опазване на българската гора? Парламентът ги прие, за да успокои общественото недоволство от масовите сечи в горите и увеличаващия се износ на необработена българска дървесина към Турция и Гърция.

Нашият преглед на Закона за горите показва, че около една трета от приетите близо 40 концептуални промени в закона касаят пряко проблема с масовите сечи и бракониерството в горите, докато останалите промени целят предимно усъвършенстване на административните процедури по прилагането на закона.

 

Като пряко приложими мерки за опазването на горите се отличават промените, предвиждащи:

(1) създаването на публична система с информация за добива и транспорта на дървесина,

(2) по-добро управление на защитните гори, крайречните гори и горите върху земеделски земи,

(3) ограничаване на визуалния и екологичния ефект от сечите в по-възрастните гори,

(4) задължително планиране на ползването в частните гори, държавна охрана за частни гори до 2 хектара и търсенето на съгласието на поне половината собственици при дърводобив,

(5) забрана за дърводобив през нощта,

(6) GPS проследяване на камионите с дървесина,

(7) видеонаблюдение в дървопреработвателните цехове

(8) повишаване на изискванията към работата на лицензираните лесовъди и дърводобивните фирми.

Допълнителни мерки за подобряване на управлението на горите се очаква да бъдат приети скоро и в някои наредби към закона.

Благодарение на интензивните дискусии между представители на Министерството на земеделието и храните, депутати и природозащитните организации през последните месеци, включително работна среща с представители на МЗХ и публичен дебат на депутати и граждани, организирани от Зелени закони, приетите промени отразяват и предложения на природозащитниците за повече публичност и по-добър контрол при добива и транспорта на дървесината. 

Въпреки усилията на земеделското министерство, промените в Закона за горите ще имат ограничен ефект, ако не бъдат предприети законодателни мерки срещу високите корупционни нива в горския сектор, липсата на достатъчна финансова обезпеченост и независимост на горските контролни органи, размитата отговорност на участниците в дърводобивния процес и неефективното правораздаване. Подобни мерки вече бяха предложени за обсъждане от магистрати, горски експерти и природозащитници, което дава възможност на държавата да довърши горската реформа, преди проблемите в горите да се задълбочат. 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари