Експерти обсъдиха мерки за опазване на Странджа до приемането на План за управление на парка

снимка на Иван Радев

На 14 октомври от “Зелени закони” организирахме среща, в която бяха обсъдени решенията за спиране на строежите в Природен парк “Странджа” до приемането на Плана за управление на парка. В нея се включиха представители на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на Изпълнителната агенция по горите, на ДНСК, както и на природозащитни организации. Участниците в експертната среща се обединиха около мнението, че най-доброто решение е да бъдат приети Планът за управление на парка и Подробния устройствен план на община Царево. Двата стратегически документа е предвидено да включват адекватни мерки и правила в защита на природата в парка и общината. Те също така ще послужат и за прекратяване на хаотичното презастрояване на бреговата ивица, което тече от десетилетия.  

Остава обаче открит въпросът какво се случва с вече издадените разрешения за строеж. Природозащитните организации, които се включиха в срещата, сред които Асоциация на парковете в България, Българска фондация “Биоразнообразие”, WWF, Сдружение за дивата природа “Балкани” и “Зелени закони” са на мнение, че Министерството на околната среда и водите трябва да предприеме принудителна административна мярка и да спре строежите, които се извършват в момента и които са били разрешени на базата на едно писмо на бившия министър на околната среда и водите Искра Михайлова, отменено наскоро като незаконосъобразно от министър Асен Личев след апел на “Зелени закони”. 

Природозащитните организации настояват за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) спиране на строителството на територията на Природен парк Странджа на територията на Община Царево и разпореждане за извършване на екологична оценка/ оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на строителството. ПАМ е един от двата вида държавна принуда заедно с административните наказания. ПАМ има за цел да предотврати извършването на нарушение или ако извършването е започнало, да го преустанови. Мотив за искането е, че цялото строителство в парка се извършва без процедури по екологична оценка или ОВОС, независимо, че тези процедури се изискват от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и европейските директиви. Те припомниха, че например строителството в местност Поляните край Синеморец не е подложено на екологична оценка или ОВОС нито при одобряване на териториално устройствения план (ТУП) през 1999 г., нито когато индивидуално са процедирани през процедури на одобряване на индивидуални подробни устройствени планове (ПУП) и разрешения за строителство. Посочено беше, че РИОСВ е нарушавал ЗООС и закона за биологичното разнообразие (ЗБР), когато е указвал да се извърши само процедура по оценка за съвместимост с Натура 2000 , но не и задължителните с нея процедури по ОВОС или екологична оценка. Такъв например е случаят със строежа в м. Корабите, а за други строежи в местността нито са провеждани процедури по оценка за съвместимост, нито по ОВОС или екологична оценка.  Това нарушение трябва да бъде спряно от МОСВ и да се задължат инвеститорите да проведат процедурите при оценка и на кумулативното въздействие на всички строежи и ПУП.

Очаква се и отговор от МОСВ на становище от WWF, в което се твърди, че всички строежи в Природен парк “Странджа” от 2000 година насам не са законни, тъй като не са изрично предвидени в заповедта за обявяването на парка. 

Друг проблем, освен течащите в момента строежи е,  че докато се разработват устройственият планове за община Царево и за управление на природен парк “Странджа”, тече и официално изключване на имоти от територията на парка. Същевременно без официално  да се изключват, множество бивши земеделски имоти се превръщат в част от селищната система.

Началникът на Дирекция национален строителен контрол арх. Влади Калинов припомни, че е дал предписания на община Царево за строителна забрана в село Синеморец в съответствие със ЗУТ, заради липсата на решение за пречистване на отпадните води в района. По думите на арх. Калинов, в издадената впоследствие от Община Царево забрана, се съдържа възможността да се разрешават нови строежи с изгребни ями. В отговор от ДНСК са уведомили кмета на общината Георги Лапчев, че ще отменят всяко издадено разрешение за строеж докато проблемът с канализацията бъде решен.

Присъстващите на срещата, организирана от “Зелени закони”, се договориха в следващите седмици да бъде организирана още една, на която да бъдат поканени повече заинтересовани страни и която да доведе до решения за защита на парк “Странджа” и запазване на природните дадености на региона, което е в интерес и на местната общност и на цялото общество.

Снимка: Нели Дончева

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари