Европейският Парламент подкрепи с огромно мнозинство запазването и пълното прилагане на Директивите за птиците и местообитанията

снимка на Стефан Аврамов

Вчера, 02.02.2016 год. с огромно мнозинство от 592 гласа "ЗА" и само 52 гласа "ПРОТИВ", евродепутатите одобриха доклад за междинния преглед на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, в който се призовава за защита на Директивите за птиците и местообитанията. Докладът беше "доклад по собствена инициатива", водена от белгийския евродепутат Mark Demesmaeker.

В доклада се подчертава, че пълното прилагане и изпълнение на тези директиви е необходимо за постигане на целите на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. Съгласно тази стратегия до 2020 г. ЕС трябва да се спре загубата на биоразнообразие. Стратегията обхваща подобряване прилагането на законодателството на ЕС относно природата, селското стопанство, рибарството, инвазивни чужди видове, а също и инициативи за възстановяване и свързване на природни зони, както и дейности опазване на биологичното разнообразие извън ЕС.

Гласуването в Европарламента бе отговор на процеса на оценка на функционирането на двете директиви. През 2015 година ЕК стартира процес на законодателна оценка за тяхната ефективност (т. нар. fitness check на директивите, включваща таргетирани консултации със заинтересованите страни плюс въпросник за обществена консултация). Между всички заинтересовани страни бе водена дискусия дали има нужда от усъвършенстване на текстовете на двете Директиви и как това може да помогне за тяхното прилагане. В хода на дискусията надделява мнението, че има нужда от известно усъвършенстване на Директивите, но е крайно неподходящо това да стане сега. Първо мрежата Натура 2000 току що е придобила някаква цялостност и едва през този планов период започва изграждането на нейното управление и е рано да й бъде правена оценка на функционирането. Второ отварянето на директивите за промени и дискусията по тях ще причини допълнително забавяне на нейното доизграждане и ефективно функциониране. По тази причина в хода на обществените консултации над 520 000 жители на Европейския съюз оцениха високо Директивите и настояха за още по- добро прилагане на Директивите и адекватно управление на местата от мрежата.

Това гласуване допълва рекордната обществена подкрепа от над половин милион европейски граждани в хода на публичните консултации, отвореното писмо на Министрите на околната среда на Германия и още 8 европейски държави в подкрепа на прилагането на директивите и докладите в Комисията за околна среда към Европарламента в тяхна подкрепа.

Малко повече информация за двете директиви.

Директивата за дивите птици и Директивата за местообитанията са основата на европейското природозащитно законодателство. Директивата за дивите птици е най-старият закон на ЕС в областта на защитата на природата и дава основата за опазването на всички диви видове птици, обитаващи Европейския съюз. Тя е приета през 1979 като отговор на засилващото се безпокойство от намаляване на дивите птици в Съюза вследствие на безконтролен лов и загуба на местообитания. Директивата признава, че загубата на местообитания е основна заплаха за дивите птици и изисква тяхното опазване. Държавите членки са длъжни да обявят свързана мрежа от места, важни за птиците и да следят за тяхното опазване. Директивата за местообитанията доразвива Директивата за дивите птици и осигурява както опазване на европейски застрашени животни, растения и местообитания, както чрез пряка защита на редки животни и растения, така и чрез изискване за опазване на техните местообитяния. Тя изисква строга защита на над хиляда животински и растителни вида в Европа и на над 200 типа местообитания (специфични гори, ливади, влажни зони и др.).

Двете директиви изискват създаването на общоевропейската мрежа от защитени зони Натура 2000. Изграждането на мрежата не минава без проблеми – на много места има конфликти на местно ниво, но рано или късно местните общности като цяло разбират, че Натура 2000 им носи повече ползи, отколкото загуби. Така от 1992 досега мрежата се разраства и по последни данни покриват 18,36% от територията на ЕС. В България мрежата покрива 34,4% от територията на страната, като страната ни е на трето место по покритие след Словения и Хърватско. Развитието на мрежата в ЕС продължава с добавянето на допълнителни места в някои страни и с усъвършенстване на тяхното управление. Основно ударение в следващите години ще има на адекватното управление на ниво отделно место в Натура 2000 – само така тя от мрежа на хартия ще се превърне в реален и устойчив оазис на природата в Европа. Естествено всичко това трябва да стане след сериозни обществени обсъждания, въвличане на местните общности в нейното управление и с финансовата подкрепа на ЕК.

Тази година функционирането на двете директиви бе подложено от ЕК на законодателна оценка за тяхната ефективност (т. нар. fitness check на директивите, включваща таргетирани консултации със заинтересованите страни плюс въпросник за обществена консултация). Между всички заинтересовани страни бе водена дискусия дали има нужда от усъвършенстване на текстовете на двете Директиви и как това може да помогне за тяхното прилагане. В хода на дискусията надделява мнението, че има нужда от известно усъвършенстване на Директивите, но е крайно неподходящо това да стане сега. Първо мрежата Натура 2000 току що е придобила някаква цялостност и едва през този планов период започва изграждането на нейното управление и е рано да й бъде правена оценка на функционирането. Второ отварянето на директивите за промени и дискусията по тях ще причини допълнително забавяне на нейното доизграждане и ефективно функциониране. По тази причина в хода на обществените консултации над 520 000 жители на Европейския съюз оцениха високо Директивите и настояха за още по- добро прилагане на Директивите и адекватно управление на местата от мрежата. 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари