Изпрати становище за запазване на зелените площи в София и големите градове

снимка на Тома Белев
Автор: 
Тома Белев

До 12 октомври е срокът да бъдат защитени зелените градски площи, които ще бъдат лесно застроени, ако се приеме проектът за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ!на служебното правителство, обявен за обществена консултация.

Инициативата "Зелени закони" призовава гражданите да изпращат становища, за да спрат възможността за застрояване на хиляди декари в паркове и междублокови пространства. Опасността е за зелените площи в София и в другите големи градове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е внесъл за обсъждане проект на закон за изменение на Закона за устройство на територията

В него се предлага частните собственици на имоти предназначение за обществени нужди – междублоково озеленяване, паркове, градини да могат в срок от пет години от одобряването на подробния устройствен план и ако не е започнало отчуждаването, да променят предназначението на имота и вместо да бъде зелена площ, на него да се строят жилищни и търговски сгради. 

Този текст е сериозна опасност за устройството на столицата и ще доведе до застрояване на зелени площи, защото за последните двайсет години не е отчужден нито един квадратен метър за тях, но са приети подробни устройствени планове. Например в район Люлин приемането им завърши в периода 2012 – 2015 г.  Петте години са изтекли отдавна, нищо не е отчуждено  и инвестиционният процес  може да започне. И от красивите зелени цветове в ПУП няма да остане нищо. 

В мотивите г-н Шишков елегантно е записал, че не се очаква допълнителен финансов ресурс за неговото прилагане, както и  че „не са идентифицирани отрицателни икономически, социални и екологични въздействия.“  Наистина ли министърът не очаква отрицателни социални и екологични въздействия от застрояването на 3257 декара зелени площи в София?

Предложението противоречи на екологичните директиви на ЕС. Общият устройствен план, преминал през екологична оценка, не може да бъде променян по този изгоден за малка група лица начин. Където и да се случи - не само в София - такава промяна ще задължи министъра на околната среда и водите да спре прилагането на плана. В случая - на строителството в цяла София. Иначе ще наруши ЗООС и директивата за стратегическа екологична оценка. В този смисъл има няколко решения на Съда на ЕС  и решението на родния КС не им противоречи.

За да спрете опасността от унищожаване на зелените площи, пишете до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и поискайте законопроектът да бъде преработен.

Изпратете имейл на този адрес и поискайте входящ номер, като копирате долния текст и добавите трите си имена.

e-mrrb@mrrb.government.bg

До

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

относно: Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

Предложеният от Вас Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се опитва да разреши последиците от обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ, в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“, с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г. на КСРБ. За съжаление механистичното определяне на срок от пет години от одобряване на ПУП  и една година от започване на отчуждителното производство не решава проблемa, а само го задълбочава. Предложеното от Вас  право собствениците на недвижимите имоти могат да поискат изменение на съответния подробен устройствен план за отпадане на предвижданията в обществена полза  след тези срокове, не разрешава и проблемите на собствениците, доколкото за населените места с ОУП подобна възможност не би могла да се реализира без съответното изменение на ОУП и извършването на екологична оценка на изменението.

Доколкото предвижданията на ПУП за имоти в  обществена полза са основно за озеленяване, улична мрежа, екологични, здравни и образователни дейности,  посочената в Частична предварителна оценка на въздействието на предложеният законопроект , че не се очакват „отрицателни икономически, социални и екологични въздействия“ е много далеч от истината. Ще посочим, че това касае само при площите за озеленяване 3257 декара само в София.

Във връзка с горепосоченото предлагаме:

- Да оттеглите своите предложения в параграфи 5, 8 и двата параграфа от ПЗР 

- Да извършите оценка на размера на проблемът „частни имоти с ПУП за обществена полза“

- Да предложите механизъм за осигуряване на необходимите средства от бюджета на държавата и общините с график за изпълнението му

- И след разработването на нови текстове на ЗИД за ЗУТ отразяващ възможностите за реално изплащане на средствата да изготвите и предварителна оценка на въздействието на проекта за нормативен акт. 

Като подчертавам, че предложеният от Вас законопроект ще унищожи зелените площи в населените места, ще затрудни изграждането на техническа инфраструктура за водоснабдяване, канализация и пречистване на водите и ще затвори някои улици в големите градове, настоявам отново да  своите предложения в параграфи 5, 8 и двата параграфа от ПЗР. 

С уважение:

За контакт:

………………………………………………………………………………………….

Три имена, имейл

--------------------------------------------------------------------------
 
Изображение: ПУП на Люлин 10. Повечето от отбелязаните зелени площи ще изчезнат, ако се приеме този законопроект.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари