Изпрати становище за запазване на зелените площи в София и големите градове

снимка на Тома Белев

До 12 октомври е срокът да бъдат защитени зелените градски площи, които ще бъдат лесно застроени, ако се приеме проектът за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ!на служебното правителство, обявен за обществена консултация.

Инициативата "Зелени закони" призовава гражданите да изпращат становища, за да спрат възможността за застрояване на хиляди декари в паркове и междублокови пространства. Опасността е за зелените площи в София и в другите големи градове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е внесъл за обсъждане проект на закон за изменение на Закона за устройство на територията

В него се предлага частните собственици на имоти предназначение за обществени нужди – междублоково озеленяване, паркове, градини да могат в срок от пет години от одобряването на подробния устройствен план и ако не е започнало отчуждаването, да променят предназначението на имота и вместо да бъде зелена площ, на него да се строят жилищни и търговски сгради. 

Този текст е сериозна опасност за устройството на столицата и ще доведе до застрояване на зелени площи, защото за последните двайсет години не е отчужден нито един квадратен метър за тях, но са приети подробни устройствени планове. Например в район Люлин приемането им завърши в периода 2012 – 2015 г.  Петте години са изтекли отдавна, нищо не е отчуждено  и инвестиционният процес  може да започне. И от красивите зелени цветове в ПУП няма да остане нищо. 

В мотивите г-н Шишков елегантно е записал, че не се очаква допълнителен финансов ресурс за неговото прилагане, както и  че „не са идентифицирани отрицателни икономически, социални и екологични въздействия.“  Наистина ли министърът не очаква отрицателни социални и екологични въздействия от застрояването на 3257 декара зелени площи в София?

Предложението противоречи на екологичните директиви на ЕС. Общият устройствен план, преминал през екологична оценка, не може да бъде променян по този изгоден за малка група лица начин. Където и да се случи - не само в София - такава промяна ще задължи министъра на околната среда и водите да спре прилагането на плана. В случая - на строителството в цяла София. Иначе ще наруши ЗООС и директивата за стратегическа екологична оценка. В този смисъл има няколко решения на Съда на ЕС  и решението на родния КС не им противоречи.

За да спрете опасността от унищожаване на зелените площи, пишете до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и поискайте законопроектът да бъде преработен.

Изпратете имейл на този адрес и поискайте входящ номер, като копирате долния текст и добавите трите си имена.

e-mrrb@mrrb.government.bg

До

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

относно: Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

Предложеният от Вас Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се опитва да разреши последиците от обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ, в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“, с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г. на КСРБ. За съжаление механистичното определяне на срок от пет години от одобряване на ПУП  и една година от започване на отчуждителното производство не решава проблемa, а само го задълбочава. Предложеното от Вас  право собствениците на недвижимите имоти могат да поискат изменение на съответния подробен устройствен план за отпадане на предвижданията в обществена полза  след тези срокове, не разрешава и проблемите на собствениците, доколкото за населените места с ОУП подобна възможност не би могла да се реализира без съответното изменение на ОУП и извършването на екологична оценка на изменението.

Доколкото предвижданията на ПУП за имоти в  обществена полза са основно за озеленяване, улична мрежа, екологични, здравни и образователни дейности,  посочената в Частична предварителна оценка на въздействието на предложеният законопроект , че не се очакват „отрицателни икономически, социални и екологични въздействия“ е много далеч от истината. Ще посочим, че това касае само при площите за озеленяване 3257 декара само в София.

Във връзка с горепосоченото предлагаме:

- Да оттеглите своите предложения в параграфи 5, 8 и двата параграфа от ПЗР 

- Да извършите оценка на размера на проблемът „частни имоти с ПУП за обществена полза“

- Да предложите механизъм за осигуряване на необходимите средства от бюджета на държавата и общините с график за изпълнението му

- И след разработването на нови текстове на ЗИД за ЗУТ отразяващ възможностите за реално изплащане на средствата да изготвите и предварителна оценка на въздействието на проекта за нормативен акт. 

Като подчертавам, че предложеният от Вас законопроект ще унищожи зелените площи в населените места, ще затрудни изграждането на техническа инфраструктура за водоснабдяване, канализация и пречистване на водите и ще затвори някои улици в големите градове, настоявам отново да  своите предложения в параграфи 5, 8 и двата параграфа от ПЗР. 

С уважение:

За контакт:

………………………………………………………………………………………….

Три имена, имейл

--------------------------------------------------------------------------
 
Изображение: ПУП на Люлин 10. Повечето от отбелязаните зелени площи ще изчезнат, ако се приеме този законопроект.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари