Каквo да очакваме от предстоящата годишна среща по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

снимка на Антоанета Йотова

С наближаване на годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 21-ва конференция на страните (СОР21, 30 ноември - 11 декември, Париж) активността и на международно, и на европейско ниво се засилва. Относително по-голяма е активността по темата и в България, като съществен принос за това има посолството на Р Франция у нас: от началото на годината в рамките на цикъла "PARIS CLIMAT 2015 - СОР21“ бяха организирани редица събития в различен формат и участници, включително френският посланик, министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие, френски и български експерти от държавната администрация, общинските власти, бизнеса, НПО (http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/conferencia/). В рамките на този цикъл, на 12 ноември 2015 г., се състоя кръгла маса „Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?”, а на 23 ноември предстои последната дискусия от цикъла „Какво бъдеще за селските региони в условията на климатични промени? Туризмът и валоризирането на местните продукти като решения за устойчиво развитие?”.

Въпреки трагичните събития в Париж на 13 ноември т.г., френският министър на външните работи Лоран Фабиюс, който ще председателства СОР21, декларира на 16 ноември, че работата по организирането на Конференцията продължава както е планирано, защото „СОР21 е абсолютно от съществено значение за преодоляване на разрушителните ефекти от (промените в) климата“ (http://www.cop21.gouv.fr/en/ ).

Какво да очакваме от безспорно ключово в най-широк смисъл международно събитие като СОР21, но в контекста на националната политика за реагиране на промените в климата, десетина дни преди започването му?

В ЕС темата за климатичните промени присъстваше в дневния ред на много от срещите на най-високо равнище, споменаваше се във всички важни документи през последните месеци и бе постоянно в дневния ред на заседанията на Съвета на министрите по околна среда, където се представят и обсъждат национални позиции и се формират общите за Съюза такива за участие в преговорите на международно ниво. По време на последното заседание на този Съвет от 26.10.2015 г. е обсъдена „Програма 2030 за устойчиво развитие „Да преобразим света“ и перспективите, които тя открива пред околната среда“ и са обменени мнения по темата за „позеленяване“ на Европейския семестър: механизъм за осъществяване на реформи на национално и европейско ниво чрез координация на икономическите политики, гарантиращ, че ЕС и неговите държави-членки съгласуват своите политики и координират усилията си за насърчаване на растеж и създаване на работни места в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ (http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=3644&g ). Позицията на ЕС за СОР21 е формулирана въз основа на приетите през октомври 2014 г. „Заключения във връзка с Рамката на политиките на ЕС по климат и енергетика до 2030 г. с оглед постигане на преход към нисковъглеродна икономика в дългосрочен план и изграждане на устойчив Енергиен съюз с визия за политиките по климата“. В тази Рамка е заложена задължителна цел за намаляване на общото количество емисии на парникови газове в ЕС до 2030 г. с най-малко 40% спрямо нивата от 1990 г.

У нас, в резултат на дейност по първия проект на инициативата „Зелени закони“ (ЗЗ-1) и на съвместна работа по ЗЗ-2 със сродни проекти на други НПО, една година след първото, на 27.10.2015 г. бе свикано второ заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата (НЕСИК, http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3798 ). Членовете на НЕСИК бяха информирани за хода и напредъка на преговорите по документи, които предстои да се обсъждат на СОР21, както и на тези за промени в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове. Относно общата позиция на ЕС за СОР21, от българска страна е изразено становище да се настоява за поставяне на амбициозни цели в ново международно, правно обвързващо за всички участници, споразумение, включително по отношение на адаптацията към вече случващите се промени в климата (http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3798 ).

Остават още няколко седмици да видим дали и как ще приключат преговорите на СОР21. За да коментираме резултатите и дискутираме какво означават те за националната политика за реагиране на промените в климата, от „Зелени закони“ организираме на 15.12.2015 г. дебат, на който ще поканим участници в COP21 да споделят впечатления и мнения за събитието, както и виждания за това какви следва да бъдат действията у нас в следващите месеци.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари