Какво предлага „Зелени закони“ в законодателството за енергетиката и климата?

снимка на Петко Ковачев

48-то Народно събрание се очертава като поредното, което няма да изкара пълен мандат. Това се вижда и от многобройните предложения за законодателни промени, чиято основна цел е да подкрепят очертаващата се нова предизборна кампания. От „Зелени закони“ сме длъжни да припомним на народните представители, че енергетиката е една от областите, в която се нуждаем от сериозни законодателни промени, които да интегрират всички настоящи и бъдещи (в процес на подготовка) енергийни правила, резултат от „зелената сделка“ и „енергийния преход“. В идеалния случай тези промени следва да започнат с нови Закон за енергетиката (ЗЕ) и Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и да преминат през цялостен преглед и осъвременяване на енергийното законодателство на всички нива. Не търпят отлагане законодателни промени, свързани със засилване контролиращите функции на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) върху търговията с енергия (особено борсовата и износа) и намаляване на влиянието ѝ върху ценообразуването на производството, преноса и доставките на енергия.

Смятаме също така, че е необходимо законодателно уреждане за търсене на отговорност за далаверите и провалите в енергетиката за последните двадесет и две години – чрез съответни допълнения в съществуващите или специален закон за целта.

Припомняме, че сега действащото национално климатично законодателство е слабо и се нуждае както от съществени промени на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) или нов климатичен акт, така и от цялостна подзаконова база за прилагането на това законодателство.

От изключителна важност е да се изчистят законовите препятствия, които съществуват пред масовото и качествено прилагане на мерките за енергийна ефективност във всички сфери на живота. Това трябва да се направи както с подобряване на законодателството, така и с изваждането на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) от Министерството на енергетиката (МЕ) и оформянето ѝ в държавна агенция с методологически и контролни функции.

За да се облекчат процедурите, свързани с бързото развитие на ВЕИ технологии, особено за собствено потребление на енергия в бита и в малкия и среден бизнес, както и с масовото изпълнение на проекти за енергийна ефективност, са необходими значителни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

***

Разбира се горната законодателна рамка изглежда непосилна за настоящия хилав парламент, но въпреки това се надяваме да могат да се приемат следните приоритетни законодателни инициативи:

1. Промени в ЗЕВИ и ЗЕ, които да поставят министъра на енергетиката във функционална зависимост от вицепремиера, отговорен за създаване и прилагане на политиките, свързани с промените на климата при създаването на стратегически документи и законодателни инициативи в сектора. Изпълнението на тези политики да бъде подложено на регулярни проверки за съответствие с ангажиментите на страната за климатичните политики и политиките по опазване на околната среда от външни институции.

Т.е. - ВСЯКАКВИ политически действия от страна на Министъра на енергетиката - когато се създават политики, стратегии, одобряват се концесии или се приемат други действия, засягащи сектора "енергетика" - трябва да се съгласуват с вицепремиера по климата. И ако не отговарят на действащите или подготвяни от ЕС хоризонтални климатични политики и цели - да се ревизират спрямо тях.

2. Промени в ЗЕ, с които се засилват възможностите на КЕВР за контрол на пазара на енергия и прозрачността на този контрол, включително като се отнеме възможността на Комисията да налага по-ниски санкции (прилагане единствено на санкции и глоби, които ще изхвърлят нарушителите от пазара).

4. Промени в ЗЕВИ и ЗЕ в посока на реално облекчаване на производството на енергия за лични нужди по целия цикъл, като в същото време се блокират възможностите да станеш от просюмър само производител на енергия за пазара. Потреблението да е обвързано с производството, за да се избегне излишно пренасяне на енергия и трансформиране, което увеличава технологичните загуби.

5. Промени в ЗЕВИ и ЗЕ, с които да се даде възможност за бързо и облекчено стартиране на енергийни общности.

6. Обвързване на всякакво законодателство, свързано с производството на енергия в морските пространства, с наличието на Морски пространствен план, а не с лобистки схеми и със създаване на нови административни тежести тип „полуобществени съвети“, „комисии“ и други подобни.

7. Ликвидиране на БЕХ и преструктуриране на НЕК с цел запазване на работещите му „елементи“ като отделни самостоятелни дружества, изчистването на бюрокрацията и подчинението на политически схеми, точенето на пари от ФСЕС към НЕК и от НЕК към частни субекти и т.н.

Прикачени файлове: 
PDF icon e_i_k_48_ns.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари