Кой какво обещава за защитените зони в България?

снимка на Тома Белев

Дойдоха новите избори и време да видим какво обещават политическите партии за опазване на българската природа в рамките на Европейската екологична мрежа Натура 2000. Тук отчитаме, че обещаното не е като даденото – в програмата на ГЕРБ за изборите през 2009 г. беше обещано да се издадат заповеди за всички Натура 2000 зони до края на мандата им, а днес през 2021 година близо две трети от зоните от директивата за местообитанията още нямат своите заповеди и България е изправена пред наказателна процедура (от 234 зони, са издадени общо 84 заповеди).

Отчитаме също, че едно е обещаното в програмите, друго е в главите на кандидат-депутатите. За последните две седмици станахме свидетели как кандидат-депутати от ГЕРБ, СДС, БСП и ВМРО се обявяват срещу европейските директиви за птиците и местообитанията, подписвайки меморандум с такова съдържание предложен им от Съюза на ловците и риболовците в България. Сред тях видяхме четирима кандидат-депутати от ГЕРБ водени от бившия вътрешен министър Младен Маринов, лично Корнелия Нинова от БСП, лично Румен Христов от СДС, Милен Михов и Александър Сабанов от ВМРО.

Но въпреки изложеното по-горе, е важно да знаем какви са представите на  основните политически играчи за защитените зони и Натура 2000 мрежата и как адресират основните им проблеми – липса на научно начало, липса на превантивни мерки за опазване на видове и местообитания, недостатъчен персонал и познания в администрацията, загуба на площи и популации.

В предизборната си програма партия ГЕРБ обещава по-добра защита на видове и местообитания чрез изпълнение на мерките от Националната приоритетна рамка за действие за „Натура 2000“. Лошото, е че защитата на видовете се реализира чрез мерки по чл. 6.2 и лч. 12 от Директивата за местообитанията, а рамката за действие е в изпълнение на чл. 8 от директивата. Също така зад думите остава фактът, че бъдещата рамка за действие се изготвя от фирмата изготвила настоящата, а нейното изпълнение беше пълно фиаско и се наложи през 2020 г. да се променя.   ГЕРБ обещават да продължат финансирането на дейности, свързани с управлението на защитени територии и зони от Националната екологична мрежа. Това обещание е конституционно задължение и въпросът е какво е финансирането за мрежата? Трябва да подчертаем, че държавният бюджет, за съжаление, продължава да отделя между 6 и 8 милиона годишно за опазване на биоразнообразието, както преди 15 години, като даже не отчита инфлацията и увеличените разходи за заплати и издръжка.

Основна част от точките в програмата на ГЕРБ, свързани с Натура, ще се работят в офис и на компютър - създаване на специализирани бази данни и визуализации, оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, остойностяване и оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура, планове за управление, промени на законодателство.  Извън тях се обещава спазване на директивите - като подобряване на природозащитното законодателство и мерки за защита/възстановяване на екосистеми и присъщото им биоразнообразие извън „Натура 2000“.

В предизборната платформа на Българската социалистическа партия темите, свързани с "Натура 2000" мрежата, са представени семпло и превратно – обещава се в защитените територии от "Натура 2000" (NB Терминът е неправилен, защото в България защитените територии за национални, а площите, опазвани от европейската мрежа са "защитени зони") да се създават „зелени“ урбанизирани територии и зелени сгради, като „основен и неотменим критерии за модерна архитектура“ и строителство в тях. Изобщо не е чудно, че при такава платформа г-жа Нинова се подписва под меморандума на СЛРБ.

В петте приоритета в област околна среда, които първо ще изпълни новосформираната партия „Има такъв народ“, проблемите на защитените зони от Натура 2000 не са адресирани и термините "защитени зони" или "Натура 2000" не се срещат.

Семплата  предизборна програма на Движението за права и свободи за ускорено догонващо икономическо развитие, основано на зелената икономика също не отделя и дума за екологичната мрежа Натура 2000 и защитените зони. Независимо от „зеленото“ ѝ представяне, в нея не съществува думата "природа".

Вниманието, което се отделя на Натура 200 мрежата, в предизборната програма на Обединение „Демократична България“ е най-голямо от всички разгледани политически програми. Обединението си поставя за основна цел в тази област  да  подобри състоянието на всички застрашени видове и екосистеми. В конкретните мерки са посочени обявяване на всичките защитени зони,  създавани на обществени съвети за всяка защитена зона с участието на заинтересованите страни, развитие на науката, насочена към биоразнообразието, включително гражданската наука, дигитализация и публичност на всичката информация свързана с Натура 2000, разработване и прилагане на планове за управление на всички защитени зони, прилагане на плановете за действие за изчезващи видове  и създаване на системата за строга защита на видове, която до този момента така и не бе създадена, независимо, че се изисква от член 12 на Директивата за местообитанията. 

В програмата на „Демократична България“ са включени и финансови мерки за опазване на природата, като създаване на фонд „Защитени територии и Натура 2000“ на базата на такси от ползвания и екосистемни услуги, който да подкрепя управлението на Натура 2000, защитените територии и опазване на застрашени видове и стартиране на национална програма за изкупуване на частни дюни, степи, влажни зони, гори и други важни местообитания. Обединението предлага запазване и увеличаване на публичната собственост в зона А на черноморското крайбрежие чрез целенасочено изкупуване. Спиране на застрояването на морския бряг.

Сред мерките на обединението стоят и такива свързани с подобряване на управлението на мрежата Натура 2000 – от конкретното „Увеличаване на заплатите на рейнджърите“, през въвеждането на принципите за почтеност и професионализъм в управлението на защитените територии и на защитени зони в Натура 2000 до стратегически мерки като сертифициране за добро управление по стандарта „Зелен списък“ на Международния съюз за защита на природата и въвеждане на системи за адаптивно управление и оценка за ефективността на управлението.

Много амбициозно звучат и обещанията на „Демократична България“, свързани с класическите защитени територии като тройно увеличаване на дела на строго защитените територии и увеличаване на националните защитени територии чрез придвижване на незаконно затлачени процедури от последните 20 години. Тук трябва да отчетем, че България е на предпоследно място по дял на защитените територии сред страните на Европа и последните десет години практически бяха нулеви по отношение неговото увеличаване.

Делът в  предизборна програма на Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, отделен за защитените зони, е малък, но с голяма категоричност – „Забрана на строителството в защитени зони - дюни, морския бряг, природни паркове и др.“ Както знаете от нашите публикации за дюните, проблемът не се корени в липсата на забрана за строителство върху дюни, каквато има, а кой и как определя кои са дюните. Коалицията предлага и развитие на конституционната защита на българската природа.

В предизборната програма на ВМРО-БНД не се отделя внимание на защитените зони и Натура 2000, макар че в нея е декларирано, че защитата на  българска природа е една от най-важните цели на партията. Визията на ВМРО-БНД е тази защита да се извършва чрез създаване на оптимален баланс между опазването на околната среда и използването на природните ресурси за нуждите на хората. Кои са нуждите и кои са хората, за които ВМРО-БНД ще търси баланс, не са посочени.

Това са политиките за "Натура 2000", обещани  от основните политически играчи  – от широки и подробни, през кратки и конкретни до никакви. Каква ще е тя реално през следващите години ще зависи от волята на всеки, който гласува на изборите на 4 април.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари