Материали от работна среща за проектоплан за управление на ПП Витоша

снимка на Вера Стаевска

На 28 септември експертите на Зелени закони Александър Дунчев и Тома Белев представиха пред граждани предвижданията на проекта за план за управление на парк Витоша, разработван от фирма "Пролес Инженеринг" ЕООД в рамките на обществена поръчка № 01946-2014-0001 „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша” на стойност 468000 лева без ДДС. 

С участието на граждани и НПО бяха обсъдени потенциалните проблеми пред управлението на ПП Витоша, които приемането на този проект би предизвикало и се проведоха консултации за улесняване на подаване на становища към възложителя на обществената поръчка ДНП Витоша предви крайния срок на обществената консултация - 30 септември. Представените материали можете да намерите в прикачените документи.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари