Министерство на земеделието е продавало парчета от Черно море

снимка на Стефан Аврамов

Част от водите на Черно море се оказаха в частни ръце

Българската държава доброволно се е отказала от част от акваторията на Черно море и я е предала в частни ръце. В района на Камчийски пясъци са направени заменки на над 4100 декара с четири фирми с общ собственик. След преглед на публични сателитни снимки експерти на Зелени закони констатираха, че около 30 декара – не само морски плаж, а и част от акваторията, са незаконно обявени за частна държавна собственост с решение на Министерски съвет №568/17.06.2005 г. и впоследствие заменени. Съгласно българската конституция тези земи би трябвало да са изключителна държавна собственост.

Ортофото карта на крайбрежната ивица от 2006 година ясно показва, че замененият с договор РД51-434/12.02.2007 г. с Мет Риъл Истейт ЕАД парцел 000999 навлиза в морето. Наши измервания установяват, че 7272 м2 от парцела са част от акваторията. Според същите карти в морето навлиза и голяма част от държавната крайбрежна плажна ивица. Констатирахме, че тази ивица, която трябва да се разполага върху ПИ 000999 би имала площ от поне 20 декара.

 

 

 

 

 

 

Снимка: Александър Иванов

Актуализация на кадастъра през 2014 г. установява навлизането в морето както на ПИ 000999, така и на дотогавашната крайбрежна плажна ивица (ПИ 000991) и коригира това, като изрязва 21 декара от имот 000999 за морска акватория. Допълнително още два по-малки парцела с площ от около 3 декара са изрязани за крайбрежна плажна ивица в южната му част. Голяма част от имот 000999 в действителност са бели, сиви и обезлесени дюни, но са обособени като поземлени имоти. Съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие дюните са публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна. В кадастъра те са обявени за държавна собственост, но не са актувани като такива и заменителят им продължава да се явява де юре техен собственик.

Зелени Закони ще сигнализира ресорните Министерства и органи и ще настояваме те да проверят:

  • дали нашите заключения, че имот 000999, землище на село Ново Оряхово, е съдържал части от морска акватория и крайбрежна плажна ивица, са коректни;
  • дали с решение №568/17.06.2005 г. част от морската акватория и крайбрежната плажна ивица в нарушение на Конституцията на Република България и Закона за защитените територии е била обявена от „изключителна държавна собственост“ в „частн държавна“ собственост и променена от морски плаж в земеделска земя и пасище;
  • дали с договор за замяна на недвижими имоти РД51-434/12.02.2007 г. между Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Мет Риъл Истейт ЕАД са били заменени морска акватория и крайбрежна плажна ивица.

В случай на потвърждение на горната фактология ще настояваме компетентните институции да обявят за нищожни както решение №568/17.06.2005 г. на МС, така и договор за замяна на недвижими имоти РД51-434/12.02.2007 г.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари