Министерството на земеделието, храните и горите нарушава българското и европейско право в удължаването на действието на подмярка Пасторализъм на ПРСР 2014-2020 в преходния период за 2021 г. и 2022 г.

снимка на Бояна Василева

Във връзка с направения през декември 2020 г. анализ за евросубсидиите за паша на домашни животни в националните паркове и направените заключения, че:

  • Сезонната паша на домашни животни се субсидира само в националните паркове, не и извън тях в подходящите за това местообитания;

  • Националните паркове са създадени за опазване на ценна природа и туризъм. Субсидирането на пашата в тях трябва да се случва, само ако не вреди на природата, въпреки че туристите се радват на домашните животни пасящи около пътеките;

  • Отчита се липса на контрол на собствениците на стада, което води до преизпасване и увреждания на екосистемите, както от научни публикации, така от дирекциите на Националните паркове; 

  • Често субсидиите за паша са основният доход на собствениците на стадата - фактически европейските субсидии не помагат за пазарно производство, а създават фалшива заетост, зависеща само от евросредства;

  • Планира се подмярката да бъде субсидирана и през следващия програмен период (2023-2027) на българската селскостопанска политика.

През декември 2020 г. екипът на „Зелени закони” подаде напомнително писмо до министъра на ЗХГ, ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., председателя на комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 и министъра на ОСВ за нуждата от стартиране на процедура по Оценка за съвместимост и Екологична оценка във връзка с удължаването на финансирането по подмярка 10.1.4. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) от ПРСР 2014-2020 за 2021 и 2022 г. на основание на чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие. В писмото бяха посочени и доказателства за екологичните проблеми - намаляване на биологичното разнообразие и унищожаване на уникални екосистеми в Националните паркове (Рила, Пирин и Централен Балкан).

В началото на февруари 2021 г. изпратихме жалба към Европейската комисия за нарушение на Директива 92/43 / ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на природни местообитания и дива фауна и флора (Директивата за местообитанията) чл.6.2. и 6.3. при удължаване на срока на подмярката в преходния период за 2021 г. Във втората половина на април 2021 получихме отговор от ЕК, ГД Околна среда, че България е в текуща процедура за структурно нарушение по чл. 6.2 и 6.3 на Директивата за местообитанията и, че доколкото вече съществува такава, не могат да  отварят нова процедура. Но предоставената от Зелени закони информация ще бъде взета  предвид в рамките на по-широко разследване относно начина, по който България прилага член 6(2) от Директивата за местообитанията. В наш отговор от май 2021 г. настояхме да се отвори нова процедура по специфичния казус на подмярка Пасторализъм с цел предприемане на по-бързи мерки в предвид и бездействието на МЗХГ спрямо взето решение на Министерски съвет от 14.01.2021 г. за внасяне на уведомление до МОСВ за извършване на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на  изменението (удължаването) на ПРСР 2014-2020 и съответно на подмярката Пасторализъм.

През февруари 2021 г. беше обявено за обществено обсъждане промяната на Наредба №7 (наредбата, чрез която се определя правилата, по които се финансират подмерките на мярка „Агроекология и климат” на ПРСР 2014-2020). Екипът на Зелени закони подаде становище, в което бяха описани проблемите, които причиняват прилагането на подмярка Пасторализъм . Нашето становище, въпреки че беше подадено в срок и получи входящ номер (62-583/ 26.02.2021), не беше отразено в протокола на приетите становища на МЗХГ.

В отговор на напомнителното ни писмото от декември 2020 г. през април 2021 г. получихме отговор от МОСВ, в което ни уведомяват, че са напомнили на МЗХГ да изпълни задълженията си.

Междувременно изискахме от МЗХГ и Държавен фонд земеделие (ДФЗ) по Закон за достъп за информация точни данни за извършено финансиране по подмярка Пасторализъм през последните 8 години (2014 – 2020 г.), тъй като такава конкретна информация не открихме в отчетните документи на МЗХГ и ДФЗ. 

Подмярката Пасторализъм е предвидена да влезе и в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 2023-2027 г. в интервенция „Агроекология и климат”, която е представена и обсъдена на 9-тото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) на 20 януари 2021 г. В справката за подадените становища в 9-тото заседание по отношение на бъдещата подмярка Пасторализъм от МОСВ е посочено, че МЗХГ не е изпълнили задълженията си по Становище по екологична оценка №16-9/2014 г. на ПРСР 2014-2020 г. за изготвяне на доклади (на всеки 3 години) по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда, които да се предоставят на МОСВ за одобряване. „След направена справка (към януари 2021 г.) в дирекция ЕО,ОВОС и ПЗ на МОСВ, не бяха намерени данни да са внесени от МЗХГ доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда във връзка със Становище по екологична оценка №16-9/2014 г. на ПРСР 2014-2020 г.”.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари