Мораториум върху застрояването по Черноморието, докато не се приемат правила

снимка на Тома Белев

Инициативата “Зелени закони” се обърна към народните представители с призив да приемат временен мораториум върху застрояването на дивите части от Черноморското крайбрежие, докато не бъдат приети определени правила, които ще гарантират опазването на това национално богатство. С отворено писмо, към което могат да се присъединят и други организации и граждани, настояваме 45-ото Народно събрание да приеме тази временна забрана, докато този или следващият парламент приемат необходимите законови промени. Основната цел на приемането на този временен мораториум е да не позволи в периода на евентуално междувластие да се стигне до унищожаване и на последните диви кътчета по морето. Мораториумът трябва да остане в сила, докато не се изменят конкретни закони и нормативни актове, които са изброени изчерпателно в отвореното писмо.

Всеки, който споделя призива, може да изпрати имейл с текста на писмото на: infocenter@parliament.bg,  с копие до office@zelenizakoni.com. Можете да споделите писмото и във Фейсбук, като отбележите депутатите, които смятате, че ви представляват.

 

Ето и пълния текст на писмото:

 

До

Народните представители в

45-ото Народно събрание

 

Уважаеми госпожи и господа,

Тридесет години продължава унищожаването на един от най-ценните ресурси на България – Черноморското крайбрежие и неговите бряг, плажове, дюни, защитени територии и зони. Макар че има специални закони за тяхното опазване, решилите да ги застроят винаги намират вратички и получават превратно тълкуване на нормите от страна на некомпетентни или корумпирани служители в държавните и общинските институции. 

Ще напомним, че въпреки всички законови ограничения, голяма част от горите придобити от срамните заменки, за които е установено от ЕК, че представляват непозволена държавна помощ,  продължават да се препродават и застрояват, а Министерството на земеделието, храните и горите търси първите отдавна заличени фирми, от които да си прибере помощта. В концесионираните плажове багери подравняват и унищожават дюни. Продължава да се застроява Природен парк Странджа и природните забележителности по Черноморското крайбрежие. Община Царево продължава да разрешава урбанизация, независимо че няма действащ общ устройствен план, в противоречие със Закона за опазването на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Масово общините не спазват изискванията за ограничаване на застрояването в зони А и Б на ЗУЧК, позовавайки се на стари подробни устройствени планове, приети без задължителните процедури по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост по реда на Закона за опазването на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Никой не защитава ембрионалните дюни и те масово се унищожават от концесионерите на плажове. Продължават да се водят като урбанизирани територии и да се застрояват имоти, за които е установено, че са места за размножаване или почивка на защитени видове.

Желанието да бъде спряно застрояването, което непоправимо уврежда най-ценните части на Черноморското крайбрежие на България, ни кара да се обърнем към Вас и да поискаме спешни промени в законите за устройство на Черноморското крайбрежие, за устройство на територията, за защитените територии, които да гарантират тяхното съществуване за следващите 50 години. 

Като отчитаме факта, че процесите на избори и действие на Народното събрание не спират застрояването и като отчитаме възможността в скоро време отново България да влезе в процедури по нови избори, се обръщаме към Вас с предложение да приемете временен мораториум върху строителството(включително започналото), промяна на предназначението и процедирането на подробни устройствени планове в имоти в зони А и Б на Черноморското крайбрежие за имоти:

 • за които няма действащи териториално-устройствени или общи устройствени планове; 

 • които са продадени или заменени от държавата и/или общините по реда на Закона за горите от  1997 година;

 • заменени от държавата или общините по реда на чл. 36 от ППЗСПЗЗ; 

 • за които не са извършвани процедури по ОВОС, екологична оценка или оценка за съвместимост по реда на ЗООС и ЗБР;

 • дюни (вкл. ембрионални дюни);

 • за които са изминали повече от пет години от процедурите за промяна на предназначението на земеделски и горски територии и в които строителството не е започнало;

 • за които процедурите по ЕО, ОВОС и оценка за съвместимост са установили, че са места за размножаване или почивка на защитени от закона видове;

 • в територии обявени по реда на ЗЗТ като защитени територии.

 Ние предлагаме този мораториум да действа не по-малко от шест месеца, докато:

 • се приеме закон за установяване и възстановяване на държавната помощ при заменки и продажби на горски (след 2003 г.)  и земеделски земи (след 2000 г.);

 • се промени ЗУЧК и се установи законова защита на ембрионалните дюни и глоби и санкции за унищожаване и увреждане на дюни, каквато липсва в момента;

 • се приеме ОУП на община Царево, процедурата е започнала преди осем години;

 • се създаде законов механизъм за изкупуване на дюни и други редки екосистеми по Черноморското крайбрежие;

 • се приемат ясни разпоредби, уреждащи задълженията на институциите по промяната на предназначението на земеделски и горски територии и реда на връщането им обратно при условия, че строителството  не е започнало;

 • се приемат ясни разпоредби за обезсилване на разрешителните за строеж в имоти, включващи приоритетни за опазване природни местообитания, места за размножаване и почивка на защитени видове и дюни;

 • се картират всички дюни, включително ембрионалните

 • се приеме план за управление на Природен парк Странджа, което по закон трябваше да стане през 2001 година;

 • се определят чрез ЗУЧК допълнителни плажове за природосъобразен туризъм сред тези в България, които все още не са загубили природните дадености за такъв туризъм (гори, дюни, незастроен ландшафт) и се дадат гаранции за опазването на тези дадености.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Разчитаме на Вашата отговорност и ангажираност към бъдещето на Черноморското крайбрежие и неговата защита от унищожаване и застрояване.

 

С уважение:

Екипът на “Зелени закони”

 
Снимка: Александър Иванов
Прикачени файлове: 
PDF icon otvoreno_pismo_moratorium_more_zeleni_zakoni.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари