МОСВ предостави на Зелени закони и мотивите за връщане на проектоплана за Витоша

снимка на Вера Стаевска

В отговор на заявление на Зелени закони по ЗДОИ, Министерството на околната среда и водите ни предостави кореспонденцията си към 19.02.2016г. във връзка с разработваните в момента планове за управление на паркове - това са плановете на Беласица, Българка, Витоша, Пирин, Рила и Централен Балкан.

Новина е конкретното съдържание на мотивите от 32 страници, с които проектът за Витоша не е приет от министерството и е върнат за преработка със срок  до края на март 2016г. Става въпрос за  232 конкретни проблема, които МОСВ идентифицира в Плана. В допълнение към тези 232 точки МОСВ изисква преработката да включи:

  • разработка и представяне на разработки и дейности от Заданието на обществената поръчка, които липсват в представения проект
  • отстраняване на несъответствия с различни закони
  • преформулиране на главните цели на плана, за да съответстват на Закона за защитените територии
  • зонирането на територията на парка да се приведе в съответствие с особеностите на Природен парк Витоша и в съответствие с изброените 323 конкретни забележки
  • режимите както на цялата територия на парка, така и в отделните зони, да се приведат в съответствие със  Закона за защитените територии
  • Плановете и проектите, предвидени в Плана за управление, да се приведат в съответствие с новите зони и режими след преработката им.

Виждаме, че МОСВ очаква проектът да бъде коренно допълнен и изменен във всичките си части в рамките на 1 месец. В допълнение на това съдържателно отхвърляне на проекта на Пролес Инженеринг ЕООД, информацията по ЗДОИ включва и писмена констатация и обяснение от изпълнителя за процедурните проблеми по общественото обсъждане на проекта, а именно 197 граждански становища, на които изобщо не е отговорено.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари