МОСВ предостави на Зелени закони копие от мотивите, с които проектопланът за Пирин бе върнат за преработка

снимка на Вера Стаевска

Забележките, които Министерството изисква да бъдат отразени в проекта за план за управление на парк Пирин, преди той отново да бъде предложен за одобрение, са изложени в 27 страници.

 
Проектопланът е върнат за преработка на 18 януари, със срок от 2 седмици и забележки за неизпълнение на заданието и на изискванията на ЮНЕСКО. Към днешна дата обществото очаква изпълнителят да предостави и преработения вариант, за да видим дали проблемите са отстранени съгласно мотивите на МОСВ.

Прилагаме като прикачен файл мотивите, както и решението на Министерството на околната среда и водите за предоставяне на пълен достъп до поисканата информация в отговор на следното наше заявлени, подадено на 29 януари:

Изх. № ЗЗ02-41/29.01.2016

До

Г-жа Ивелина Василева

Министър на околната среда и водите

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

От Сдружение за изследователско практики, проект „Зелени закони“, представлявано от Вера Павлова Стаевска,Електронна поща: sip.bulgaria@gmail.com

 

Уважаема Госпожо Василева,

 

 На основание Закона за достъп до обществена информация и във връзка с наша кореспонденция с Ваш вх.№ 26-00-444 и със съобщения в медиите за вече осъществено от Министерството на околната среда и водите връщане към възложителя за преработка на проекта за актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, моля да ни предоставите следната обществена информация:

 
-  Копие от писмото по чл.16 от НРПУЗТ на Министерството на околната среда и водите до ДНП Пирин, което възложителят по обществена поръчка № 01135-2012-0003 трябва да отрази в преработения вариант на проекта за актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“

 
Молим да получим копие на информацията по електронен път по смисъла на чл. 26, ал.1, т.4 от ЗДОИ.

С уважение,

д-р Вера Стаевска

Ръководител проект „Зелени закони“

Председател на УС на Сдружение за изследователски практики

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари