Над 200 души изпратиха становища срещу застрояването на Карадере. Последният срок е днес

снимка на Иван Радев

Днес е последният ден, в който гражданите имат възможност да изпращат становища и да поискат Карадере и околността да бъде защитени от бъдещо застрояване. Става въпрос за мнение върху заданието за екооценка на устройствения план на Бяла, при което има няколко сериозни проблема: стъпва се върху стари проекти за урбанизация, за които няма екооценка и се предвижда застрояване в имоти, които са с изтекла смяна на предназначението - тоест, те са земеделски и горски земи. Заданието включва и възможност за строежи в заменки и в имоти с вековни дървета. Също така то по никакъв начин не оценява ефектът на застрояването върху развитието на туризма и плажа Карадере.

Над 200 души вече откликнаха на призива на “Зелени закони” и изпратиха становища с искане заданието да се преработи, така че да отпаднат описаните спорни имоти с планове за застрояване и да се предвиди възможност в община Бяла да няма ново строителство по крайбрежието. На среща с природозащитници в петък, служебният министър на околната среда и водите Асен Личев даде заявка, че ще се вслуша в призива на гражданите. 

На сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е публикувана обява за провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на общ устройствен план на община Бяла”. Според експертите от “Зелени закони” заданието се нуждае от сериозно преработване. На първо място новият план не бива да стъпва на предишен документ - планът за зона “Бяла-Север”, включващ плажа Карадере, приет без действащите стандарти и процедури за защита на природата. Трябва да се направят необходимите процедури и екологични оценки, съгласно Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита на околната среда. Трябва да бъдат защитени старите гори, да не се позволява да се застроят скандалните заменки от времето на Тройната коалиция и да се направи актуално изследване на защитените видове и защитените зони от Натура 2000.

Заедно със съмишлениците ни от Гражданската група "Да спасим Карадере" призоваваме за включване на всички заинтересовани български граждани.

Подготвихме примерно становище, което всеки гражданин може да изпрати от свое име. Изпратихме и разширено експертно становище, в което се описват всички проблеми (може да го видите в прикачения файл). 

За да изпратите гражданско становище единствено напишете трите си имена и копирайте долния текст в имейл, който изпратете до:

e-mrrb@mrrb.government.bg

edno_gishe@moew.government.bg

office@zelenizakoni.com

 

До

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Копие:

Министерство на околната среда и водите


 

 

СТАНОВИЩЕ

от (Трите имена)

Относно: Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на Община Бяла

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

С настоящото писмо участвам в процедурата за обществени консултации на документация по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла”, наричано по-долу за краткост “Заданието”, публикувана на страницата на МРРБ на 7 май 2021г. https://www.mrrb.bg/bg/obyava-za-provejdane-na-konsultacii-po-zadanie-za-obhvat-i-sudurjanie-na-ekologichnata-ocenka-na-proekt-na-obst-ustrojstven-plan-na-obstina-byala

 

От съдържателна гледна точка:

Заданието има съдържателни проблеми, поставящи под риск околната среда и представляващи потенциални закононарушения по отношение чл. 18 на Конституцията на Република България и чл. 6 от ЗУЧК. Ето защо, настоявам Заданието да бъде преработено, така че:

  • Заданието трябва да изиска да бъдат подложени на оценка ПУП, за които няма проведена процедура по чл. 31 на ЗБР и тези без процедура по екологична оценка по реда на глава шеста на действащият ЗООС или на процедура по ОВОС по отменения през 2002 година ЗООС;

  • Заданието трябва да включва нулева хипотеза, изключваща нова урбанизация, т.е. отчитаща само сега съществуващото застрояване;

  • От опорния план на ОУП да отпаднат имотите, чиито ПУП са приети без процедура по оценка за съвместимост с Натура 2000 или не са подлагани на процедурата по екологична оценка, 

  • От опорния план трябва да отпаднат още имотите с изтекла промяна на предназначението на земеделски и горски територии съгласно чл. 24, ал.5 на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 78. на Закона за горите, §.27 ал.3 т. 2 от ПЗР на Закон за опазване на земеделските земи и чл. 64а ал.5 и 6 от ПП на ЗОЗЗ;

  • От опорния план трябва да отпаднат още заменените гори по реда на стария Закона за горите и тези, които са обявени за гори във фаза на старост;

  • Оценката трябва да се основава на актуално изследване на защитените видове и защитените зони от Натура 2000;

От процедурна гледна точка:

Настоявам  за обществено обсъждане на  схемата за консултациите със заинтересованите страни на екологичната оценка, както изисква действащото законодателство, но която схема липсва в настоящата консултация.

Настоявам МРРБ да се съобрази с горните искания, които отразяват европейското и българското законодателство и съдебната практика на европейски и български съдилища. Приемането им ще позволи запазването на уникални за страната местности по крайбрежието на община Бяла, като тези в района на плажа за природосъобразен туризъм Карадере.

Моля за Ваш вх. номер.

С уважение,

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари