Обжалваме промените без научни данни за защитената зона на Кресна

снимка на Тома Белев

На 21 октомври 2022 г. влиза в сила заповед на служебния министър на околната среда и водите за допълване целите на  защитена зона от Натура 2000 „Кресна – Илинденци“. С нея се одобряват подробни и специфични цели без процедурите по обществени консултации и без решение на МС. Поискахме от Върховния административен съд да отмени заповедта, защото не е издадена според изискваните законови процедури.

Целите за опазване на зоните от Натура 2000 са основата, с която всяко потенциално строителство трябва да се съобрази и според тях се извършва преценка на съвместимостта  с „Натура 2000“ на инвестиционните предложения. При по-слаби цели на опазване бъдещо строителство е по-вероятно, като конкретни текстове могат да улеснят и предопределят осъществяването на конкретни инвестиционни проекти.

Всяка заповед за „Натура 2000“ трябва да се основава на научни данни за биоразнообразието. Заповедта от  21 октомври 2022 г. не само улеснява бъдещо строителство, като отслабва целите за опазване на защитена зона от Натура 2000 „Кресна – Илинденци“. Заповедта не се основава на научни данни, както показват оспорвания от учени, документирани в протоколите на Националния съвет по биоразнообразието.

Допуснатите при издаването на заповедта нарушения са дотолкова съществени и неотстраними, че влекат нищожност на административния акт, както обосноваваме в иска.

* * *

На 22 май, Сдружение за изследователски практики, внесохме следния иск: 

До: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ИСК

ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

От: „Сдружение за изследователски практики“

срещу Заповед № РД-992 от 21 октомври 2022 г. на министъра на околна среда и водите, обнародвана в Държавен вестник бр. 85/2022

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

На основание чл.149, ал.5 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) предявяваме настоящия иск за обявяване на нищожност на Заповед № РД-992 от 21 октомври 2022 г., издадена от Министърът на околна среда и водите, обнародвана в Държавен вестник, бр. 85/2022 г., която заповед е издадена по реда на чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие, с която се допълват целите на  защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“. С оспорената заповед е допълнена Заповед № РД-264 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник, бр. 41 от 2021 г. за обявяване на защитената зона, като са приети „специфични и подробни цели на опазване“.

„Сдружение за изследователски практики“ (СИП) е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на дейност в обществена полза, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Република България. Няколко от целите на Сдружението за изследователски практики, регламентирани в неговия устав, са да съдейства за развитието на интердисциплинарна изследователска практика по отношение на социалните проблеми и екологичните проблеми; да развива гражданското участие в процесите на вземане на решения и да способства за прозрачността на разработването на политики и участието на всички заинтересовани страни. Предвид това и на основание чл. 9, ал.3 от Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция), считаме, че СИП е активно легитимирано да предяви настоящия иск.

Считаме, че оспорената Заповед № РД-992 от 21 октомври 2022 г. на министърът на околна среда и водите, обнародвана в Държавен вестник бр.85/2022 е нищожна поради липса на компетентност на органа, който я е издал (основание съгласно чл. 146, т.1 АПК) и поради съществено нарушаване на административнопроизводствените правила (основание съгласно чл. 146, т. 5 АПК). Допуснатите при издаването на процесната заповед нарушения са дотолкова съществени и неотстраними, че влекат нищожност на административния акт. Аргументи за посоченото излагаме в настоящия иск.

Липсата на компетентност на Министъра на околната среда и водите и съответно – нарушаване на административнопроизводствените правила за промяна на целите на защитени зони следва от невъзможността към настоящия момент да бъде точно изпълнен процедурния ред за издаването на такива заповеди изобщо предвид липсата на изискуемата нормативна уредба.

Съгласно чл.16, т.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) промяната в предмета и/или целите на опазване в защитените зони съставлява „промяна в защитената зона“. Съгласно чл. 16, ал. 5 от същия закон промяна на предмета и/или целите на опазване допустима при възникване на нови данни, установени след обявяване на защитена зона и се извършва само след отразяването им в стандартния формуляр на зоната по чл. 8, ал. 1, т. 4. Министърът на околната среда и водите издава инструкция за реда и начина на отразяване на нови данни в стандартните формуляри по чл. 8, ал. 1, т. 4 ЗБР. Следователно законодателят предпоставя промяната на целите на защитените зони от предварителна промяна на научните данни в стандартните формуляри, което се извършва на основание на Инструкция на министъра на околната среда и водите за отразяване на нови данни във формулярите. Към настоящия момент Министърът на околната среда и водите не е издал такава инструкция, по който начин е възпрепятствал всяко изменение на целите на защитените зони, в частност и  в обжалваната от нас заповед  за защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци. Предвид това следва да бъде прието, че към настоящия момент не съществува подзаконов нормативен акт, който да урежда реда за отразяване на нови данни в стандартните формуляри на защитените зони. Предвид това, към настоящия момент не съществува законоустановен ред за извършване на промени в защитените зони по чл. 16, ал.1,т. 5 ЗБР.

С оглед на гореизложеното, като е издал оспорената заповед, Министърът на околната среда и водите е действал извън своята компетентност. Законодателят е предоставил на Министърът на околната среда и водите правомощието да изменя/допълва установените по реда на чл. 12 във връзка с чл. 10 ЗБР цели на защитените зони само при съблюдаване на строго установен ред, който цели да предостави защита на околната среда в съответните територии на достатъчно високо ниво и при вземане предвид на изключително научни данни и при участие на различни национални органи и на обществеността. Извън посочените процедури Министърът на околната среда и водите изобщо не разполага с посочената компетентност, т.е. той не разполага с принципно правомощие да внася промени в защитените зони, а това му правомощие се проявява единствено при изпълнение на установените в нормативната уредба процедури.

Издаването на заповедта без изискуемата нормативна уредба също така представлява грубо нарушение на съдопроизводствените правила.

Бихме желали да посочим, че промяната на данните в Стандартния формуляр с данни за защитената зона по чл. 8, ал.1, т.4 ЗБР не е просто формалност в процедурата. Съгласно Решение за изпълнение на комисията от 11 юли 2011 година относно формуляра за представяне на информация за зони по Натура 2000, стандартният формуляр за данни за защитените зони следва да бъде попълван и актуализиран „въз основа на най-добрата налична информация“ и служи за подпомагане на извършването на координиращата роля и контролираща роля на Европейската комисия. Предвид това следва извод, че в действителност, както е предвидил и българския законодател, тази промяна не следва да се извършва безразборно, а при стриктно спазване на точно определен ред. Единствено при съблюдаване на този ред, би могло да се приеме, че министърът на околната среда и водите разполага с правомощието да извършва и промени в целите на защитените зони.

На следващо място, грубото нарушение на административнопроизводствените правила при издаване на процесната заповед следва и от обстоятелството, че същата е издадена въпреки липсата на надеждни и актуални научни данни.

Посочените в заповедта цели на защитената зона са изработени от търговско дружество “Дикон груп” ЕООД в рамките на изпълнение на договор N Д-30-14/07.04.2020г. Резултатът от договора е приет с Констативен протокол от Министерство на околната среда и водите на 26.10.2021г.

Законът за насърчаване на научните изследвания посочва, че научна организация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство. Министърът на образованието и науката издава правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации. Научноизследователската дейност на научните организации се оценяват периодично на базата на критерии и при условия и по ред, определени с правилника. Министерството на образованието и науката поддържа регистър за научната дейност в Република България, който съдържа данни за научни организации.

Нито „Дикон груп” ЕООД, което дружество е събирало данните за определяне на целите на защитената зона, нито Министерство на околната среда и водите са регистрирани като научни организации в Регистъра за научната дейност в Република България, нито тези данни за верифицирани от такава научна организация. Затова не може да се приеме, че подробните и специфични цели, утвърдени с обжалваната заповед, са основани на научни данни.

Попълването на стандартните формуляри по чл. 8, ал. 1, т.4 ЗБР,  които са основа за определяне на целите на защитените зони, се базира единствено на научни данни (чл.10 ал.5 ЗБР). Тази разпоредба отразява разпоредбата на чл. 4 параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата за местообитанията). Важността на това изискване беше посочена по-горе и се подчертава изрично и в чл. 18 от Директивата за местообитанията. Научната основа на мрежата от защитени зони е посочена неколкократно и в Решение на Конституционния съд № 14 от 12 октомври 2021 г. по конституционно дело № 14 от 2020 г. Съгласно практиката на Съда на ЕС  надеждните и актуализирани данни са в основата за взимане на подходяща оценка по чл. 6.3 от Директивата за местообитанията. Ако за една оценка на инвестиционно предложение законодателят е изискал надеждни и актуализирани научни данни, то аrgumentum a fortiori още повече може да се очаква, че научните данни при определяне на целите на защитените зони трябва да бъдат актуализирани и надеждни и без непълноти.

Отчитайки горното, можем да посочим че липсват доказателства в производството, че данните, представени от търговската фирма и приети от МОСВ, могат да бъдат характеризирани като научни и то особено в степента, необходима за извършване на такава съществена промяна в защитената зона.

Отделно от това, видно от протокола от тяхното разглеждане в Националния съвет по биологично разнообразие от 13.10. 2022 г., публикуван на страницата на Министерството на околната среда и водите е видно, че същите са  непълни и неактуални:

„Доц. д-р Кошев се представи и изказа своето становище относно определянето на целите по отношение влечугите, като уточни, че е разговарял с колеги, които са работили в проекта на „Дикон“ - доц. д-р Наумов, доц. д-р Луканов, които ясно са изразили мнение, че данните, които са предоставени на Дикон груп ЕООД, след това не са отразени в крайния вариант. В приложената подписка, споменатите колеги подкрепят мнението на консенсусната група. По отношение вида – мечка, изрази своето несъгласие в написаните цели на фирма „Дикон Груп“ ЕООД, където се споменава че няма местообитания на вида, което не е вярно и не отговаря на истината. Обобщи, че становището на неговите колеги е в подкрепа на предложението на консенсусната група.“

На 20.10. 2022 г. особено мнение официално е внесъл в деловодството на МОСВ и друг член на Националния съвет по биологично разнообразие - доц. д-р Стоян Бешков, който в документ от 24 страници възразява пред МОСВ пред приемането на данните на фирма „Дикон Груп“ като научни данни и основа за бъдещи управленски решения.

Предвид установяването на липса на научна верификация и изложените по-горе аргументи за ненадеждността на представената от фирма „Дикон Груп“ информация, следва да бъде прието, че Министърът на околната среда и водите не е имал нормативно основание за издаване на процесната заповед. Като въпреки това я е издал, министърът грубо е нарушил съдопроизводствените правила.

С оглед на обстоятелството, че надеждната научна информация е в основана на мрежата Натура 2000 и консервационните цели, които тя си поставя, следва да бъде прието, че посоченото нарушение е дотолкова съществено, че влече нищожност на административния акт.

На следващо място, налице е и грубо нарушение на административнопроизводствените правила и поради обстоятелството, че посочената заповед не е подложена на обществено обсъждане.

Достъпът до информация и участието на обществеността по екологични въпроси, особено тези от общоевропейска важност, каквито са свързаните с мрежата на Натура 2000, е безспорна и видна от редица национални, европейски и международни законодателни актове. Така например чл. 6 и чл. 7 от Орхуската конвенция подчертават неизчерпателния характер на направените изброявания за случаите, при които участието на обществеността е необходимо и задължението на страните по конвенцията да предвиждат такива процедури и в други случаи, които не са изрично описани в конвенцията. На следващо място, Законът за биологичното разнообразие предвижда задължение за информиране на обществеността (чл.8, ал.4, чл. 9 ЗБР) и за провеждане на обществени обсъждания и вземане предвид на постъпилите становища (чл.12, ал. 3-6 ЗБР) в процедурата по обявяване на защитени зони. В рамките на тази процедура обществените обсъждания обхващат и въпроса за целите на защитената зона.

Макар такова задължение да не е изрично предвидено по отношение на процедурата по промяна на целите на защитената зона, то следва да се приеме, че е налице празнота в закона и съответно – предвидените в тази връзка задължения на административния орган в процедурата по обявяване на защитената зона, да се приложат по аналогия и при промени в защитената зона. Обратното би било както правно, така и житейски нелогично. Изменението на целите има характера и последиците на първоначалното приемане на целите на защитената зона. Както беше посочено по-горе – оценката за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения разглежда именно съответствието на планираните дейности с предмета и целите на опазване на защитената зона (чл.31, ал.1 ЗБР). Следователно, това не е някаква теоретична концепция или пожелателно посочване на консервационния интерес на зоната. Напротив – това е част от характеристиките на защитената територия, която ще има практическо отражение върху съответствието на определени дейности с природозащитните цели, които мрежата Натура 2000 си поставя. По-конкретно – реалистичен сценарий би бил, че целите са изменени или допълнени по начин, който да даде основание за приемане на решение за съвместимост на определени инвестиционни дейности с предмета и целите на защитената зона.

Предвид това, считаме че изводът за необходимост от участието на обществеността в процедурата по изменение на целите на защитената зона е единственият съответен на закона такъв.

В конкретния случай, обжалваната заповед на Министъра на околната среда и водите, не е преминала каквито и да е процедури на участие на заинтересованата общественост, което съставлява нарушение на административнопроизводствените правила.

Считаме, че описаните в настоящия иск обстоятелства обосновават извод за нарушенията на законовите изисквания, а именно – липса на компетентност на органа, издал заповедта и нарушение на административнопроизводствените правила. Тези нарушения са дотолкова съществени и непоправими, че обосновават най-тежката правна последица за обжалваната заповед.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ИСКАНИЯ:

Моля да задължите Министъра на околната среда и водите да предостави цялата преписка по Заповед № РД-992 от 21 октомври 2022 г. на министъра на околна среда и водите, обнародвана в Държавен вестник бр. 85/2022, включително:

  • Договор № Д-30-14/07.04.2020 г. между Министерство на околната среда и водите и „Дикон Груп“ ЕООД и документите, предоставени в изпълнение на този договор
  • Протокол № 28 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, ведно с всички становища и материали

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

Предвид гореизложеното моля да обявите за нищожна Заповед № РД-992 от 21 октомври 2022 г. на министърът на околна среда и водите, обнародвана в Държавен вестник бр. 85/2022 г.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари