Октомври и ноември 2015 г.: законодателно снишаване за енергетиката

снимка на Петко Ковачев

През месеците октомври и ноември Народното събрание (НС) не е разглеждало законопроекти в сектор „Енергетика“ и не е гласувало такива. За двата месеца Комисията по енергетика в НС е имала само едно заседание, на което е разглеждала Закона за държавния бюджет в частта му за Министерството на енергетиката.

Министерството на енергетиката (МЕ) е пуснало за обсъждане проектите на четири наредби, три от които свързани с изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Проектът за „Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация“ се отнася до чл. 68, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕЕ.

„Чл. 68. (1) С цел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при условията и по реда на този закон, в агенцията се създава и се поддържа национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България.

(2) С цел осигуряване на достъпност чрез системата по ал. 1 се предоставя информация за:

1. националната цел за енергийна ефективност;

2. изпълнението на дейности и мерки, предвидени в националните планове за действие по енергийна ефективност по чл. 5, ал. 3, т. 1;

3. постигнатите годишни енергийни спестявания;

4. състоянието на енергийната ефективност - на национално ниво и по сектори;

5. актовете по чл. 4 и чл. 5, ал. 3, т. 1 - 5;

6. програмите по чл. 12, ал. 2 и предвидените по чл. 12, ал. 4 средства за изпълнението им;

 7. отчетите по чл. 63, ал. 4;

8. добрите практики в областта на енергийната ефективност;

9. лицата, вписани в регистрите по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1;

10. финансовите инструменти и механизми за стимулиране на проекти за предоставяне на енергийноефективни услуги;

11. възможностите за участие на финансови посредници във финансирането на мерки за подобряване на енергийната ефективност.

(3) С цел осигуряване на разполагаемост чрез системата по ал. 1 се набира информация за:

1. изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания;

2. реализираните от задължените лица по чл. 14, ал. 4 продажби на енергия към крайните клиенти през предходната година;

3. количествата произведена продукция и/или извършени услуги и добавена стойност през предходната година и използваната за това енергия;

4. реализираните дейности и мерки за енергийна ефективност;

5. сградите, подлежащи на задължително сертифициране по чл. 38, ал. 1;

6. отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатичните инсталации по чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1;

7. предприятията, промишлените системи и системите за външно изкуствено осветление, подлежащи на задължително обследване по чл. 57, ал. 2;

8. изпълнени проекти за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания, финансирани от Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или от други финансови посредници;

9. други дейности, свързани с изпълнението на този закон.“

Екипът на „Зелени закони“ приветства желанието на МЕ и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да създадат и поддържат информационната система за състоянието на енергийната ефективност. В същото време имаме два коментара:

1. Смятаме за задължително цялата информация по темата да бъде с отворен достъп, т.е. да се предоставя по начин, по който всеки ще има лесен и свободен достъп, вкл. сваляне, принтиране, записване.

2. Смятаме, че изискването на чл. 11 „индивидуалните данни, получени за целите на задължителните дейности, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт“ трябва да отпадне. След скандала с „Фолксваген“, „Рено“ и други големи компании смятаме, че индивидуалните данни на стопанските субекти трябва да бъдат достъпни при съдебни процедури (разследвания, прокурорски проверки, съдебни дела и т.н.), свързани с изпълнението на задължения, от неизпълнението на които биха могли да последват вредни последствия за гражданите (напр., по-голямо количество вредни емисии от заложеното и др.)

Другите две наредби:

Наредба за за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

чисто технически отразяват промените, направени с Директива 2012/27/ЕС.

Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ легализира новия „косвен данък“ върху електроенергията, с който се облагат всички потребители.

Наредбата е резултат от наглостта на българските власти и законодатели, които въвеждат де факто един квази-данък, с който да „поправят“ собствените си грешки и вини от внасянето и приемането на лошо законодателство за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), което породи корупция в големи мащаби и компрометира идеята за чиста енергия за години напред. В резултат, за сметка на потребителите и на бизнеса ще се покриват задължения на фалиралата Национална електрическа компания (НЕК), включително и такива, направени през минали периоди.

Наредбата ще удари задължените лица по две направления:

1. Ще увеличи натиска върху производителите на електроенергия чрез натиска на нови разходи при запазване на цените.

2. Ще увеличи административните разходи чрез въвеждането на нови справки, документи и пр. бумащина, които са загуба на време и пари.

Що се отнася до потребителите, то очакваме проблеми с конкурентоспособността на бизнеса и увеличаване на енергийната бедност сред гражданите. В комбинация с драстично увеличената от КЕВР „добавка за обществото“ можем да прогнозираме засилване на политическия натиск върху развитието на ВЕИ-сектора у нас. В същото време ще се запазят действащите корупционни схеми, съществуващи включително и със съдействието и подкрепата на КЕВР.

Най-накрая, със секвестирането на приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове по чл. 57, ал. 1 т. 8 от Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК) или цялата ал. 1 – според ал. 2 от същия член в ЗОИК, се ограничават възможностите за финансиране на действия за реагиране на промените в климата или такива за адаптация към негативните последици от тях.

Екипът на „Зелени закони“ смята, че тази наредба не трябва да бъде приемана, а цялото законодателство, свързано със създаването на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ - отменено.

В законово установения срок от „Зелени закони“ (ЗЗ) изработихме становище по предложения в края на м. октомври за обществено обсъждане проект за Трети национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г. (ТНПДЕЕ). Отчитайки връзката между този План и много сектори/дейности в икономиката и обществения живот, освен до вносителите на проекта от Министерство на енергетиката, пуснахме становището и до министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството. Според експертите на ЗЗ, ТНПДЕЕ не отговаря на нуждите в настоящия момент, тъй като не отчита в достатъчна степен промените, настъпили в периода от предишната версия на такъв документ (средата на 2014 г.), и трябва да бъде преработен основно, за което дадохме конкретни препоръки. Ако, както често става, след изтичане на едномесечния срок нямаме реакция от институциите, ще проверим дали и как е взето предвид нашето становище по проекта за ТНПДЕЕ.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари