Отново план за частни строежи и сеч в Борисовата градина - становища се подават само до 4 февруари

снимка на Вера Стаевска

До 4 февруари 2022г. тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка. Призоваваме гражданите да изразят мненията си официално, като тук можете да видите възможен формат на становище, който да ползвате.

Примерно становище от граждани - изтеглете, като натиснете линка.

Всеки гражданин може да ползва части от този текст, с които е съгласен и да ги допълва според своя прочит на документацията.

По-долу може да видите и кратък текст на становището. 

 

ДО:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА,  НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО - office@sofia-agk.comdelovodstvo@sofia-agk.com
Трайчо Трайков, Кмет на район Средец, СО - utkr@sredec-sofia.org
д-р Делян Георгиев, Кмет на район Изгрев, СО - info@so-izgrev.bg
д-р Константин Павлов, кмет на район Лозенец, СО - lozenets@sofia.bg

Становище

от ( Име и фамилия, адрес или e-mail за кореспонденция)
Относно: Проект за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Обръщам се към Вас във връзка с проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“, представен онлайн на 13.01.2022 г. и публикуван на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300
Моля за входящ номер на настоящото становище. Така предложеният проект не решава проблема с частните имоти и не осигурява общественото им ползване, което е основна задача според заданието за конкурса за проект за ПУП на парк "Борисова градина". Затова настоявам за преработка на проекта и задължително публично представяне с възможност за дискусия. 
Конкретно настоявам за следното:
1. Всички обекти частна собственост или частна общинска собственост да се обособят в отделни УПИ-та и да бъдат предвидени в проекта за „обекти на социалната инфраструктура публична собственост“ публична собственост (чл. 205, т. 4 от ЗУТ във връзка с § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ), с цел да се осигури тяхното придобиване по реда на Глава трета от ЗОС.
2. Да бъде потвърден лесопарковият характер на лесопарковите части.
3. В лесопарковите части на парка, декларирани като недвижима културна ценност, да отпадне всяка намеса, изискваща разрешение за строеж.
4. От проекта да отпадне позоваването на Инвентаризацията, извършена от ЛТУ през 2016 г., която третира дърветата в градска среда като стопанска гора за извличане на дървесина и препоръчва премахването не на отделни дървета, а на проценти и кубици от гората. Напомням, че Законът за горите изрично не допуска прилагане в паркове и градини в урбанизирани територии (чл. 2, ал. 3. Т.1), както и че голяма част от дърветата в „Борисовата градина“ бяха вече (незаконно) премахнати на основа на тази инвентаризация.
5. Всяко дърво в „Борисова градина“ да бъде обследвано съгласно Закона за устройство и застрояване на София и Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, които допускат премахване на дълготрайна растителност само при наличие на изсъхнали и болни дървета и при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти.
6. Всяко дърво, премахнато по горните причини да може да бъде заменено само от ново насаждение, а не да се използва санитарната сеч за прочистване на пространство за нови обекти и застрояване.
7. Настоявам Стратегията за биоразнообразието на парка да бъде преработена, за да включва: цели на опазването описаните характеристики на биоразнообразието на парка (елементи на ландшафта, биологични видове и технине местообитания), мерки за постигането на целите, индикатори и времева рамка за проверка на напредъка по мерките за опазване
8. Ясни правила за пълна забрана на автомобилен достъп до парка, с изключения за 1. служебни автомобили за озеленяването и поддръжката му и 2. за ситуации на непреодолими условия с цел опазването на парка и на общественото здраве и сигурност.
9. Настоявам за ясни правила за пределната наситеност на преместваеми обекти в районите на "Езерото Ариана", "Лятна сцена" и "Слончето", както и недопускане на постоянни постройки - с оглед опазване естетическите и рекреационни функции на парка.
10. Настоявам да отпаднат от проекта следните обекти (списъкът не е изчерпателен) и съоръжения като уточнявам, че те не могат да бъдат част от проекта по Договор на НАГ №1374 от 08.01.2016, тъй като той не допуска ново строителство -
 • Стадион Юнак-нови трибуни и сграда (да се запази предишното предложение Зелен амфитеатър);
 • Нов ресторант в езерото Ариана;
 • Подземен паркинг под „Капитолия“ и двулентов подстъп към паркинга;
 • Наземен паркинг до стадион „Васил Левски“ – в момента са 3 – на „Пазари Запад“ – публичен (ски/вело пазара), на ММС (само с пропуск) – южно от стадиона (минава се през ски/вело пазара) и друг паркинг публичен между стадиона и Ариана;
 • Детски съоръжения на територията на резервата, на мястото на ресторант Тенекиите (във връзка със съмненията за възможностите за отчуждаване и поради факта, че точно срещу Тенекиите на 20 (двадесет) метра на площад Велчова завера има детска площадка);
 • Нови сгради за поддръжка на парка;
 • Площадка за велоекстрийм източно от имота на „София ленд“ в имота на Гриша Ганчев;
 • Възстановяване на автентичен облик по архивни данни в УПИ за Резервоар – резервоар Лозенец и в момента си е с автентичен вид;
 • Пейнтбол, югоизточно от сградата на БЛРС;
 • Тоалетна до ресторант „Ловен парк“;
 • Площадка за велоекстрийм;
 • Площадки за кучета;
 • Масивни тоалетни на определените в ПУП места.
Настоявам така предложеният проект да не бъде приеман, докато не изпълни изискванията в Договора между възложител и изпълнител №1374 от 08.01.2016, според който са задължителни следните препоръки на журито от проведения конкурс:
 • „да не се допуска ново строителство на сгради“;
 • "да бъде решен проблемът със съществуващите обекти - частна собственост в полза на общественото им ползване"
 • „намесата в резерватната част да бъде само за реставрационни или консервационни дейности“;
 • „да не допуска формиране на УПИ с голяма площ, които да позволяват значително застрояване въпреки малкия Кинт и изграждане на паркинги на територията на парка, засягащи тревни площи и трайна растителност“;
 • „Изграждането на буферни паркинги да бъде само в съседни територии на парка“.
 • Така предложеният проект не изпълнява основни задачите, вменени от Решение 417 на Столичния общински съвет от 18.07.2013 година.
 • „В максимална степен да се запази характера на парка като общоградски и рекреационен, като в същото време се потвърди и защити статута на резервата с охранителните му зони и декларираните лесопаркови части, тъй като той е паметник а градинското и парковото изкуство”
С уважение:
/подпис/

 

Примерното становище е разработено в партньорство между общински съветници и активни граждани, за да не позволим планът да се приеме след едно-единствено формално онлайн представяне на 13.01.2022 г., в което проектантите не отговориха на въпросите. В становището открояваме основните проблеми, които виждаме в поредния проект за ПУП на парк "Борисовата градина", който отново - 7 години след възлагането му от Столична община - не изпълнява изискванията, заложени в заданието за плана.

Основни автори на предложените коментари са Марта Георгиева (общински съветник на "Демократична България"), Борислав Каранов (гражданин) и Бояна Василева (ландшафтен архитект, експерт на "Зелени закони"). Веднъж вече планът бе върнат за преработка през 2019 г. със съвместни усилия и масови граждански становища - тук, но сегашният проект утвърждава дългогодишните промени - частна и неизвестна собственост, отваряне и легализиране на автомобилен транспорт в парка, планиране на сеч и липса на мерки и предвиждания за опазването и интегрирането на биоразнообразието в парка.

Предисторията

В най-общ план, проектът за подробен устройствен план противоречи на изискванията на журито на Столична община (тук, стр. 20-21), с които задължителни изисквания от 2015 г. общината е възложила изработването на плана. 

От „Зелени закони“ ще изпратим и свое становище, което възразява към редица планирани регулации в плана и стъпва на нашия анализ от проекта „Общностно планиране за Борисовата градина“. Анализът се извърши въз основа на препоръки, подадени чрез писма в пощенска кутия до арт-инсталацията, ситуирана в парк Борисовата градина на "Езерото с лилиите" и подадени он-лайн чрез попълване на анкета и подаване на коментари по теми и функционални зони в уеб-базирана карта (www.borisova.zelenizakoni.com) на проекта на Устройствена концепция за ПУП на парк „Борисова градина". Мненията се събираха в периода 02.09.2016 г. - 10.10.2016 г. Тогава председателят на комисията по околна среда към СОС Лорита Радева поиска да отменим планирани експертни дискусии с районните администрации и пресконференция по темата заради ранния етап на разработката за ПУП. Виждаме, че дискусиите по темата и защитата на гражданския интерес и до днес не се поощряват.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари