Отново за плановете за управление на парковете - какво в наредбата за процедурите не е наред?

снимка на Тома Белев
Автор: 
Тома Белев

През 2015 г. опитът от обществените обсъждания на плановете за управление на НП Пирин, Рила и Централен Балкан и на ПП Витоша, Българка и Беласица ни даде много уроци, но и откри пропуски в разпоредбите на Наредбата за разработване на плановете за управление на защитени територии, която урежда процедурите за приемане на планове за управление (ПУ) по ЗЗТ. Примери за такива проблемни липси са:

  • Не е осигурено участие на обществото в процеса на изготвяне на задание за разработване на плановете за управление, подобно на това в процесите на изработване на заданията за докладите за екологична оценка;
  • Не е посочена ролята на Консултативните и Научни съвети на националните и природни паркове при разработването на заданието и разглеждането на готовите проекти на планове за управление
  • Ролята на дирекциите на парковете в процесите на разглеждане и приемане на ПУ е пасивна. В нито едно от обществените обсъждания не се чу мнението на парковите дирекции по отношение качеството на или планираните от изпълнителя на заданието зони и режими.
  • Не е правилно планиран броят на обществените обсъждания на ПУ при паркове, заемащи територии на повече от една община. При националните паркове и ПП Витоша, където в парка попадат територии на множество общини, се организираха само по едно обществено обсъждане, което практически ограничи възможността гражданите да си кажат мнението за плановете.
  • Не е ясен процесът на интегриране на целите за управление на защитените зони от  европейската мрежа НАТУРА 2000 в плановете за управление на защитените територии по националния ЗЗТ. Стигна се до абсурда Висшият експертен съвет на МОСВ да изисква от изпълнителите да премахнат всички цели, свързани с НАТУРА, от проекта за план за управление на ПП Беласица. Действие, което бихме определили като неполезно, доколкото налага сега да се изготвя и самостоятелен план на НАТУРА 2000 в защитена зона Беласица, която е с еднакви граници с природния парк. Това означава дублиране на труд и отделянето на нови средства от държавния бюджет.
  • В текста на наредбата липсват задълженията за публикуване на проектите за ПУ и за вида на достъпа до тях. Това, че имаше публикация в интернет, се дължеше само на добрата воля на изпълнителите на обществени поръчки.
  • Съществува припокриване между сроковете за подаване на възражения в МОСВ за неприети предложения и срока за произнасяне на МОСВ по тях, като и липса на ясно определяне на срока за възражения.
  • Не е посочена формата на реакция, сроковете и условията за действията на МОСВ при разглеждане на възраженията.
  • Не е посочена характеристиката на състава на ВЕЕС при разглеждане на ПУ на национални и природни паркове. В четвъртия състав на ВЕЕС, който сега разглежда плановете, няма нито един експерт с опит в изготвянето на планове извън служителите на НСЗП и РИОСВ , а някои представители на централни ведомства за първи път чуват този термин. Щеше да е смешно, ако не беше трагично – например, когато се представи становището на Министерство на туризма за плана за управление на Национален парк Централен Балкан, в който министъра на туризма изразяваше позицията си на базата на разпоредбите на закона за природните паркове, бъркайки природен с национален парк. Необходимо е да се гарантира експертният характер на този съвет.  Също така, не е ясно защо във ВЕЕС са включени представители на всички общини и области, а не 1 представител на общините, тъй като сегашното положение нарушава както експертния му характер, така и баланса му.
  • Не е определено в коя част на процеса на изготвяне на плановете те се подлагат на преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000.

В приложения файл можете да видите непълен списък на пропуски в Наредбата, които от Зелени закони смятаме, че трябва да бъдат коригирани. Всеки, който се интересува или е участвал в тези процеси, може да го допълни. Всички установени проблеми показват, че наредбата за изработване на планове за управление по ЗЗТ се нуждае от допълнение и е добре то да се случи сега – докато всички участници в процесите на изготвяне и обсъждане все още си спомнят за проблемите, които са имали.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари