Предварителният доклад от оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията оценява изключително високо природните директиви и призовава за тяхното пълно прилагане

снимка на Стефан Аврамов

Преди няколко дни Европейската Комисия публикува предварителния доклад  от оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията. Основните изводи от предварителния доклад подчертават високата стойност на тези две директиви за опазване на природата на Европа и призовават за тяхното пълно прилагане. Приканваме заинтересованите страни в България да подкрепят позицията на НПО в този смисъл - повече тук.

Докладът бе публикуван само седмица преди Конференцията за двете директиви в Брюксел. На 20 ноември природозащитници, политици и представители на национални и европейски институции ще се съберат за Конференция за директивите за дивите птици и местообитанията, организирана от Главна дирекция „Околна среда“ и Комисаря Кармену Вела. Докладът бе разработен за ГД Околна среда в помощ на тази Конференция от консорциум от международни експерти воден от Milieu Ltd и включващ Института за европейска политика за околна среда (IEЕР), ICF  International и Ecosystems Ltd.

Кои са основните моменти в доклада?

Благодарение на двете Директиви е постигнат значителен напредък в създаването на наземната част от мрежата Натура 2000, нейната законова защита и устойчивото ползване на дивата природа. Правилното прилагане на Директивите води до намаляване на пресата върху природата, забавя нейното унищожаване и с времето води до възстановяване на видове и местообитания. За съжаление все още само 52% от птиците, 23% от останалите видове и 16% от местообитанията имат добър природозащитен статус. Директивите също така допринасят значително за изпълнение на Стратегията на ЕС за биоразнообразието и за опазването на хиляди други видове, които обитават Натура 2000.

Преките разходи за управление на Натура 2000 в ЕС са оценени на около 5,8 милиарда евро годишно. Допълнително на места има ограничения на определени бизнес инициативи. Има и разходи от щети от някои защитени видове, но като размер загубите от това са твърде незначителни. Същевременно Натура 2000 допринася значително за защитата на европейските видове и местообитания, а екосистемните ползи от нея са оценени за над 200-300 милиарда евро/год.! Допълнително приходи в размер на 50-85 милиарда евро/год. се генерират от туризъм и заетост благодарение на Натура 2000. Така, че ползите осигурени от двете директиви многократно надхвърлят разходите за тяхното прилагане. Неприлагането им би довело до значителни загуби от екосистемни услуги. Оценено е, че дори 1% спад в екосистемните услуги произтичащи от прилагането на двете Директиви би довел до ежегодни увеличаващи се загуби от 2-3 милиарда евро/год.

Според докладите на страните членки, двете директиви ако са добре приложени създават ясна рамка за опазване на природата. Но това изисква те да бъдат напълно интегрирани в останалите сектори. Със сигурност има нужда от актуализиране на приложенията им, но като цяло е много по- важно Директивите в момента напълно и адекватно да се приложат в настоящия им вид, отколкото да се отворят за промяна, която не се знае с какъв резултат ще завърши. Въпреки, че директивите работят само за опазване на биоразнообразието, то няма доказателства, че те са в противоречие с устойчивото развитие. Точно обратното - те създават благоприятна среда за устойчив бизнес в Европа.

Има силен консенсус в Европа за важността от опазването на природата. Над 80% от европейците смятат, че изчезването на видове е сериозен проблем в Европа. Това бе демонстрирано и от невижданата досега активност в обществената консултация за двете Директиви, където над 520 000 европейски граждани ясно заявиха, че Директивите са важни за опазването на природата. Болшинството от европейците (60%) вярват, че решенията за околната среда трябва да се взимат съвместно между националните държави и ЕС, като значително мнозинство (77%) смятат, че европейското природозащитно законодателство е необходимо за защита на природата в тяхната страна. Същевременно болшинството от европейците мислят, че нито техните правителства, нито ЕК правят достатъчно, за да опазят природата. Болшинството от европейците подържат, както увеличаването на площта на защитените територии (89%), така и засилването на природозащитното законодателство (88%).

Директивите за дивите птици и местообитанията като цяло са съгласувани една с друга, въпреки разликите между тях. Безусловно тяхна цел е да опазват природата, а проблемите от различията помежду им, бяха решени с помощта на тълкувателни решения на Европейския съд и насоките на Комисията за тяхното прилагане. Двете директиви са съгласувани с останалото европейско законодателство в областта на околната среда.

Двете директиви добавят допълнително стойност на националните законодателства за опазване на природата. Природата не признава граници и в това отношение законодателство на ниво Европейски съюз дава повече възможности за общи действия за опазване на видове и местообитания от общоевропейско значение. Създаването на мрежата Натура 2000 бе нещо иновативно и допринесе за значително увеличаване на защитените територии в страните на Европейския съюз. Директивите допринесоха значително и за намаляване на неустойчивия и незаконен лов на мигриращи птици. Както събраните доказателства по време на проучванията така и мненията на заинтересованите страни ясно сочат, че без това европейско законодателство и без натиска на ЕК за неговото прилагане, състоянието на околната среда в Европа би било много по-лошо.

Така оценката на двете Директиви се насочва към обобщения извод, че няма нужда от тяхната промяна, а има нужда от тяхното все по- пълно прилагане и интегриране във всички сектори.

Малко повече информация за двете директиви.

Директивата за дивите птици и Директивата за местообитанията са основата на европейското природозащитно законодателство. Директивата за дивите птици е най-старият закон на ЕС в областта на защитата на природата и дава основата за опазването на всички диви видове птици, обитаващи Европейския съюз. Тя е приета през 1979 като отговор на засилващото се безпокойство от намаляване на дивите птици в Съюза вследствие на безконтролен лов и загуба на местообитания. Директивата признава, че загубата на местообитания е основна заплаха за дивите птици и изисква тяхното опазване. Държавите членки са длъжни да обявят свързана мрежа от места, важни за птиците и да следят за тяхното опазване. Директивата за местообитанията доразвива Директивата за дивите птици и осигурява както опазване на европейски застрашени животни, растения и местообитания, както чрез пряка защита на редки животни и растения, така и чрез изискване за опазване на техните местообитяния. Тя изисква строга защита на над хиляда животински и растителни вида в Европа и на над 200 типа местообитания (специфични гори, ливади, влажни зони и др.).

Двете директиви изискват създаването на общоевропейската мрежа от защитени зони Натура 2000. Изграждането на мрежата не минава без проблеми – на много места има конфликти на местно ниво, но рано или късно местните общности като цяло разбират, че Натура 2000 им носи повече ползи, отколкото загуби. Така от 1992 досега мрежата се разраства и по последни данни покриват 18,36% от територията на ЕС. В България мрежата покрива 34,4% от територията на страната, като страната ни е на трето место по покритие след Словения и Хърватско. Развитието на мрежата в ЕС продължава с добавянето на допълнителни места в някои страни и с усъвършенстване на тяхното управление. Основно ударение в следващите години ще има на адекватното управление на ниво отделно место в Натура 2000 – само така тя от мрежа на хартия ще се превърне в реален и устойчив оазис на природата в Европа. Естествено всичко това трябва да стане след сериозни обществени обсъждания, въвличане на местните общности в нейното управление и с финансовата подкрепа на ЕК.

Тази година функционирането на двете директиви бе подложено от ЕК на законодателна оценка за тяхната ефективност (т. нар. fitness check на директивите, включваща таргетирани консултации със заинтересованите страни плюс въпросник за обществена консултация). Между всички заинтересовани страни бе водена дискусия дали има нужда от усъвършенстване на текстовете на двете Директиви и как това може да помогне за тяхното прилагане. В хода на дискусията надделява мнението, че има нужда от известно усъвършенстване на Директивите, но е крайно неподходящо това да стане сега. Първо мрежата Натура 2000 току що е придобила някаква цялостност и едва през този планов период започва изграждането на нейното управление и е рано да й бъде правена оценка на функционирането. Второ отварянето на директивите за промени и дискусията по тях ще причини допълнително забавяне на нейното доизграждане и ефективно функциониране. По тази причина в хода на обществените консултации над 520 000 жители на Европейския съюз оцениха високо Директивите и настояха за още по- добро прилагане на Директивите и адекватно управление на местата от мрежата. 

Инициатива "Зелени закони", съвместно с "Коалиция за да остане природа в България" е стартирала кампания за набиране на широка обществена подкрепа за запазване на директивите, такива каквито са в момента. Повече за позицията и кампанията можете да прочетете тук.

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари