Препоръка към МОСВ като възложител на новия ПУ на Пирин да спре временно разработката му поради нарушения на ЗООС и ЗБР

снимка на Тома Белев
Автор: 
Тома Белев

Днес екипът на "Зелени закони" внесе в МОСВ и МС писмо, разясняващо на институциите защо изготвяният в момента проект за План за управление на Национален парк "Пирин" нарушава екологичното законодателство на България.  Писмото можете да прочетете в приложения документ. Препоръчваме на отговорното Министерство като възложител на проекта, финансиращ изработването на Плана за управление на НП Пирин, да спре временно неговата реализация и да задължите директора на ДНП Пирин да внесе необходимите документации за извършване на преценка необходимостта от екологична оценка и  проверка за допустимост и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

Проектът за план за управление на НП Пирин очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 на ЗООС на значителни площи. Нещо повече, в предишни периоди МОСВ вече се е произнасяло с решения за подлагане на отделни части от тези предложения и проекти на задължителна екологична оценка.  Съгласно ЗООС и ЗБР екологичната оценка  и оценката за съвместимост на такива планове се извършват едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват. Законът изисква екологичната оценка да се съвмести изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на плана. 

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg