Приоритети за работа на МОСВ в рамките на служебния кабинет

снимка на Антоанета Йотова

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2647 :

"Като най-важен приоритет в работата на екипа, министър Жекова определи размразяването на плащанията по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”. Тя подчерта, че усилията ще бъдат съсредоточени върху минимизиране на риска от загуба на европейски средства и върху ускоряване на процесите на верификация на искания за средства, разплащанията към бенефициентите и подготовката на доклади по сертификати към Национален фонд.

Като друг ключов приоритет в политиката на служебното управление на МОСВ,  министърът посочи политиката по изменение на климата, която е приоритетна и за ЕС. „Наясно сме, че все по-често ще ставаме свидетели на екстремни изменения на климата – засушавания и наводнения. Именно заради това сме убедени, че е необходимо да се обърне по-сериозно внимание на превантивната дейност и на адаптацията“, поясни Жекова.

Министърът се ангажира, че ще бъдат положени всички усилия за  ефективната работа по изготвяне на плановете за управление на речните басейни, плановете за управление на риска от наводнения и по Националния план за управление на отпадъците. Освен по тези приоритети  МОСВ ще работи активно и по нормативните актове, свързани с хармонизиране на националното законодателство с това на Европейския съюз и особено по тези, които се отнасят до наказателните процедури."

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари