"Пътната карта за реформи" на работодателите = съветска власт в енергетиката

снимка на Петко Ковачев

Законодателната активност през м. септември 2015 г. в областта на енергетиката е слаба. Няма приети закони нито внесени законопроекти, които да имат пряко или косвено отношение към сектора. Министерството на енергетиката (МЕ) също не е проявило нормотворческа активност през периода. Междувременно МЕ определи "Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В." за титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "1-14 Силистар" в „дълбоко Черно море“. Покрай този конкурс и конкурса за блок „Терес“ се разбра, че има проект на Наредба за безопасността на дейностите по търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Предстои изготвянето на коментари по проекта.

Най-активен е бил Министерският съвет, който приема няколко решения, имащи отношение към енергетиката.

На 2 септември МС одобрява актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г. Самата стратегия има съществени слабости и липсваща информация, систематизирани най-добре в становището на ЕС „За Земята“ (http://zazemiata.org/v1/fileadmin/content/energy/energy_docs/Za_Zemiata_stanovishte_po_strategia_RAO_OYAG_2030.pdf)

На 9 септември МС приема проект за Решение за одобряване на Национален доклад на Република България за изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/ЕВРАТОМ на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Най-интересният момент в Доклада е как точно са се стопили парите от Фонд РАО, в който към края на 2013 г. има само 135 милиона лева, а в следващите 5 години се очаква да бъдат получени още 110 милиона лева.

На същата дата се одобрява и проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за ранен обмен на информация в случай на радиационна авария като основа за водене на проговори. От гледна точка на обществеността най-важен е чл. 11. ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ: „Съдържанието на информацията, която едната страна получава от другата страна в съответствие с членове 2, 3, 6, 7 и 8 от настоящото Споразумение, може да се използва като обществена информация от всяка от страните, с изключение на случаите, когато информацията е предоставена конфиденциално.“ Вижда се, че правото на конфиденциалност не е ограничено и може да бъде използвано „по целесъобразност“. Необходимо е да се проучи дали това отговаря на изискванията на Орхуската конвенция.

На 18 септември са одобрени две решения. С решение № 717 министрите одобряват позиция на Република България за участие в неформално заседание на министрите по енергетика на Европейския съюз, което ще се проведе на 22 и 23 септември 2015 г. в Люксембург. Както обикновено самата позиция не е публикувана.

С решение № 731 МС удължава срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, с 411 дни считано от 22 юли 2015 г.

В публичното пространство през месеца продължи да доминира информацията за исканията на четирите работодателски организации за ренационализация на енергетиката. Те излязоха с петиция в този дух и с документ, наречен „пътна карта за реформи“. Екипът на „Зелени закони“ ще продължи да следи този странен и не безопасен за демокрацията процес.

 

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари