Работна среща "Бъдещото на Зелени закони - а сега накъде?"

снимка на Бояна Василева

В момента се състои работна среща на екипа на проекта за бъдещото на инициативата "Зелени закони".

Накъде ще се развиваме:

  • мониторинг по 5-те теми: Биоразнообразие и гори, Климат, Устройство на територията, Енергетика, Село;
  • работа с институции отговарящи ресорни по 5-те теми;
  • работа с гражданското общество - кампании, обучения;
  • привличане на стажанти и млади хора за развтие на експертен капцитет по 5-те теми;
  • развитие и поддържане на актуалност на он-лайн платформата www.zelenizakoni.com;
  • работа с медии и развитие на капацитет на журналисти в 5-те теми.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари