Работна среща на тема „ПИК и ПОС - ефективни „хоризонтални“ инструменти за използване на еврофондовете през периода 2014-2020“

снимка на Антоанета Йотова

На 20 октомври 2015 г. се състоя организираната от "Зелени закони" (ЗЗ) работна среща на тема „ПИК и ПОС - ефективни „хоризонтални“ инструменти за използване на еврофондовете през периода 2014-2020 г.“. В срещата се включиха представители на Главна Дирекция "Оперативна програма околна среда" (ГД ОПОС), на Дирекции ПОС и ПИК на МОСВ, на Дирекция Оперативна програма „Добро управление" към Министерски съвет, експерти на граждански организации. По време на срещата участниците от институции информираха за текущото състояние по темата, и по-конкретно за:

  • проекта на документ „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - Фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 - 2020 г.“;
  • процеса на разработване на Стратегия за адаптиране към промените в климата;
  • предвижданата за подкрепа от ОП „Добро управление“ „национална структура за интеграция на ПОС и ПИК и за координация и контрол по изпълнение на мерки от НПРД [за НАТУРА 2000]".

По отношение на проекта за документ „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове“: няколко дни преди работната среща, от ГД ОПОС предоставиха материал с отговори и коментари на тези в становището на "Зелени закони" от 18.08.2015 г. (приложен най-долу). От материала става ясно, че на нашите 7 коментари и препоръки по документа като цяло се дават общи пояснения, a от направените 13 конкретни предложения по отделни оперативни програми, само две се приемат изцяло (те са по-скоро от редакционно естество), а едно – частично („срокът за консултации беше удължен до 15 септември 2015 г.“). Така че по същество, в предоставената също няколко дни преди работната среща нова версия на документа, нашето становище не е отразено.

По въпроса за създаване на национална структура за интеграция на ПОС и ПИК и за координация и контрол по изпълнение на мерки от НПРД [за НАТУРА 2000], предоставената по време на срещата информация може да се обобщи така:

- при разработването на визия за такава единна национална структура е направен вътрешен анализ – за вече съществуващи в МОСВ механизми за контрол и координация, необходим е и "външен" – на механизмите за мониторинг и докладване в оперативните програми (ОП);

- изготвено е предложение за решение на МС за създаването й.

В резултат на обсъждането участниците в работната среща се обединиха около нуждата от експедитивна и в максимална степен съвместна работа за интегриране на ПИК и ПОС при изпълнението на ОП в текущия програмен период, така че използването на еврофондовете да е ефективно и във финансов аспект, и за осъществяване целите на тези политики. Конкретни допълнителни усилия са необходими за много по-активното от досега ангажиране и включване на експерти от научните среди, както и за съществено по-добро представителство на неправителствени природозащитни организации в Комитетите за наблюдение на ОП.

От „Зелени закони“ считаме, че контактите и обменът на информация и мнения, осъществени преди и по време на срещата, ще бъдат полезни в работата на всеки от участниците по дискутираните въпроси в бъдеще. Разглеждaме тази среща като начало на регулярен диалог за по-бързото и резултатно решаване на проблемите и за реално интегриране на ПИК и ПОС при използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари