Работна среща за Финализиране изграждането на мрежата НАТУРА 2000

снимка на Бояна Василева

На 22 февруари 2016 г. инициатива Зелени закони организира работнa срещa със заинтересованите лица na темa "Финализиране изграждането на мрежата НАТУРА 2000".

Въпросите, които се разледаха  на работната среща бяха: процедури по приемането на промени в стандартните формуляри, търсенето на баланс между заповеди и ПУ за зоните от Н2000, официализиране на методиките за картиране и определяна на БПС на местообитания и видове, финализиране изграждането на мрежата Натура 2000, методика за оценка на кумулативните въздействия от планове и проекти, както и усъвършенстване на процедурите по съгласуване на планове и проекти по чл. 31 от ЗБР.

По време на срещата се предложи и се прие инициатива "Зелени закони" да организира следваща работна среща, на която да се обсъдят две конкретни Натура 2000 зона, да се разгледа от всички страни и да се изготви примерна заповед. Приложено ще намерите и направената презентация от Тома Белев.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари