Разширяване на фотоволтаична електроцентрала в границите на Природен парк „Странджа"

снимка на Тома Белев

В края на месец май, РИОСВ Бургас разрешава разширяване на съществуваща фотоволтаична централа край Малко Търново на територията на Природен парк „Странджа". 

Сдружение за изследователски практики има трайна политика за защита на Странджа и другите природни паркове в България от застрояване и обжалва решението на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите.

Жалба

По реда на Глава Шеста от АПК
Относно: Писмо по чл. 2, ал 2 от Наредбата по ОС с изх. N ПД-2973 (2020)/31.05.2023 на Директора на РИОСВ Бургас
От: Сдружение за изследователски практики

Уважаеми Госпожи и Господа,

На основание чл. 83 и последв. от АПК оспорваме пред министърът на околната среда и водите писмо по чл. 2, ал 2 от Наредбата по ОС с изх. N ПД-2973 (2020)/31.05.2023г.относно ИП „Разширяване на съществуваща Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 9,24 MWp в имот с идентификатор 46663.59.590 по КК на гр. Малко Търново, местност Добържана, община Малко Търново” с нова мощност от 1, 6798 MWp, БКТПП един брой , кабели НН и комуникационни кабели с местонахождение ПИ 46663.59.598 по КК на Малко Търново” с възложител „Тракия МТ”

Посоченото инвестиционно предложение касае застрояване на бивши имоти 46663.59.591 (1314 кв.м) и 46663.59.592 (14284 кв.м.) или общо 15 598 кв.м., както и неизвестна по размер част от имот 46663.59.593. За същите имоти е посочено, че попадат в границите на Природен парк „Странджа". Според обжалваният акт ИП не противоречи на режима на ЗЗТ и заповедта за обявяване на ПП Странджа.

В обжалвания акт е посочено, че ИП не попада в обхвата на приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда.

Съгласно чл. 4 ал.1 защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Предназначението на защитените територии не може да се променя освен по реда на глава трета от закона.

За посочените бивши имоти 46663.59.591, 46663.59.592 и 46663.59.593 в регистъра на защитените територии на МОСВ не е налична информация за промяна на техното предназначение от природозащита на производствена дейност.

Фотоволтаичните електроцентрали са промишлени инсталации с цел производство на електроенергия и като такива попадат в приложение 2 т. 3 а на ЗООС.

На основание горните доводи, моля да отмените обжалваният акт и върнете административната преписка на РИОСВ Бургас за ново произнасяне.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари