Сивата зона на белите дюни на Крапец – и защо това е важно

снимка на Стефан Аврамов

Дългосрочното опазване на дюните по Българското Черноморско крайбрежие е гореща кауза от няколко десетилетия. Често говорим за дюни  дом на редки растения, които липсват в картите и се унищожават заради това, че формално имат статут на пясъчен плаж или обработваема нива. Но има проблем и за дюните, които са уж са картирани  но неправилно.

Всички дюни са публична държавна собственост, която не може да бъде приватизирана. Някои типове дюни са и обект на по-специализирана защита. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни. Именно в бели, сиви и облесени дюни се забранява строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права, поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането на превозни средства. За зараждащите се (или „ембрионални") дюни законът не предвижда същата защита и затова е важно картите да упоменават изрично вида дюни

За да се подобри и гарантира опазването им, в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) е предвидено да бъде създадена специализирана карта на дюните, в която е обозначен техният вид. Следователно от изключително значение е правилното определяне на дюните в специализираната карта.

Какъв е проблемът с дюните на Крапец?

При анализи на специализираната карта на дюните, от Зелени Закони констатирахме, че около 450 декара дюни на плаж „Крапец – север“ са отразени в нея като дюни, без да е отразен типът им, а само „дюни на плажа“. Това е единственият толкова голям дюнен комплекс по Черноморието, чийто тип не е отбелязан на специализираната карта и по тази причина не може да се възползва от пълната защита на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).  

Решаването на проблема зависи изцяло от инициативата на Министерството на туризма - защото актуалулизацията на картите е вменена именно на министъра на туризма, по силата на чл. 6 ал. 10 от същия закон. В тази връзка, от „Зелени закони" се обърнахме с писмо към министър Димитров с молба да инициира през пролетта на 2023 г. процедура за актуализиране на специализираната карта на дюните на плаж „Крапец – север“ с цел адекватно отразяване на типа на дюните в нея.

В среща на 11 април 2023 г. между „Зелени закони" и екип на Министерството на туризма бе потвърдена готовността на ведомството да осъществи законовата задача да инициира актуализирането на картите, като подаде информацията до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която поддържа картите. 

Повече за дюните на Крапец

Дюните на плажа „Крапец – север“ попадат и в защитена зона по Натура 2000 „Езеро Дуранкулак“ BG0000154. Те са обект на задълбочени научни проучвания от последните няколко десетилетия по проекти както на БАН, така и на МОСВ.

В резултат на финансираните от МОСВ и ЕС научни проучвания по проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" има детайлен анализ на тяхното състояние към 2012 г. в Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000 на МОСВ. По същият проект са картирани общо 582 декара бели дюни, по-голямата част от които са на плажа Крапец и се припокриват с неопределените дюни от специализираната карта от 2013 г., а останалите са извън плажа. Въпреки тези данни, към настоящия момент дюните на плаж „Крапец – север“ остават с неопределен тип в специализираната карта.

На 25 октомври 2022 г., народния представител Александър Дунчев, отправи писмено запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството, относно неопределените типове дюни в специализираната карта. От отговора на министър Шишков става видно, че плаж „Крапец – север“ не е бил включен в списъка за актуализиране и данните не са променени. Министър Шишков също пояснява, че тази карта подлежи на актуализация, като срокът по закон е до 2025 г. Актуализацията се извършва въз онсова на предоставени данни от органите, в чиито правомощия е управлението на обектите от специализираната карта. За морските плажове управлението е възложено на Министерството на туризма.

От Зелени закони работим от години по проблема с адекватното отразяване на типовете дюни в специализираната карта и търсим решения за тяхното опазване. За да покажем къде има дюни и къде картите са неточни, в края на 2022 г. представихме визуализирана карта, по която работим от 2019 г. насам с различни институции, чрез анализиране на карти и теренни посещения на спорни терени.

Въпреки че в момента на плаж „Крапец – север“ няма значими проблеми, пропускът с отразяването на вида на дюните води до невъзможността да бъдат опазвани от наличните механизми за защита на ЗУЧК. Към момента те често биват увреждани от автомобили, въпреки че плажът е посещаван предимно от любители на природата, които се опитват да му се наслаждават, без да оставят следи.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари