Сивата зона на белите дюни на Крапец – и защо това е важно

снимка на Стефан Аврамов

Дългосрочното опазване на дюните по Българското Черноморско крайбрежие е гореща кауза от няколко десетилетия. Често говорим за дюни  дом на редки растения, които липсват в картите и се унищожават заради това, че формално имат статут на пясъчен плаж или обработваема нива. Но има проблем и за дюните, които са уж са картирани  но неправилно.

Всички дюни са публична държавна собственост, която не може да бъде приватизирана. Някои типове дюни са и обект на по-специализирана защита. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни. Именно в бели, сиви и облесени дюни се забранява строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права, поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането на превозни средства. За зараждащите се (или „ембрионални") дюни законът не предвижда същата защита и затова е важно картите да упоменават изрично вида дюни

За да се подобри и гарантира опазването им, в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) е предвидено да бъде създадена специализирана карта на дюните, в която е обозначен техният вид. Следователно от изключително значение е правилното определяне на дюните в специализираната карта.

Какъв е проблемът с дюните на Крапец?

При анализи на специализираната карта на дюните, от Зелени Закони констатирахме, че около 450 декара дюни на плаж „Крапец – север“ са отразени в нея като дюни, без да е отразен типът им, а само „дюни на плажа“. Това е единственият толкова голям дюнен комплекс по Черноморието, чийто тип не е отбелязан на специализираната карта и по тази причина не може да се възползва от пълната защита на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).  

Решаването на проблема зависи изцяло от инициативата на Министерството на туризма - защото актуалулизацията на картите е вменена именно на министъра на туризма, по силата на чл. 6 ал. 10 от същия закон. В тази връзка, от „Зелени закони" се обърнахме с писмо към министър Димитров с молба да инициира през пролетта на 2023 г. процедура за актуализиране на специализираната карта на дюните на плаж „Крапец – север“ с цел адекватно отразяване на типа на дюните в нея.

В среща на 11 април 2023 г. между „Зелени закони" и екип на Министерството на туризма бе потвърдена готовността на ведомството да осъществи законовата задача да инициира актуализирането на картите, като подаде информацията до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която поддържа картите. 

Повече за дюните на Крапец

Дюните на плажа „Крапец – север“ попадат и в защитена зона по Натура 2000 „Езеро Дуранкулак“ BG0000154. Те са обект на задълбочени научни проучвания от последните няколко десетилетия по проекти както на БАН, така и на МОСВ.

В резултат на финансираните от МОСВ и ЕС научни проучвания по проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" има детайлен анализ на тяхното състояние към 2012 г. в Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000 на МОСВ. По същият проект са картирани общо 582 декара бели дюни, по-голямата част от които са на плажа Крапец и се припокриват с неопределените дюни от специализираната карта от 2013 г., а останалите са извън плажа. Въпреки тези данни, към настоящия момент дюните на плаж „Крапец – север“ остават с неопределен тип в специализираната карта.

На 25 октомври 2022 г., народния представител Александър Дунчев, отправи писмено запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството, относно неопределените типове дюни в специализираната карта. От отговора на министър Шишков става видно, че плаж „Крапец – север“ не е бил включен в списъка за актуализиране и данните не са променени. Министър Шишков също пояснява, че тази карта подлежи на актуализация, като срокът по закон е до 2025 г. Актуализацията се извършва въз онсова на предоставени данни от органите, в чиито правомощия е управлението на обектите от специализираната карта. За морските плажове управлението е възложено на Министерството на туризма.

От Зелени закони работим от години по проблема с адекватното отразяване на типовете дюни в специализираната карта и търсим решения за тяхното опазване. За да покажем къде има дюни и къде картите са неточни, в края на 2022 г. представихме визуализирана карта, по която работим от 2019 г. насам с различни институции, чрез анализиране на карти и теренни посещения на спорни терени.

Въпреки че в момента на плаж „Крапец – север“ няма значими проблеми, пропускът с отразяването на вида на дюните води до невъзможността да бъдат опазвани от наличните механизми за защита на ЗУЧК. Към момента те често биват увреждани от автомобили, въпреки че плажът е посещаван предимно от любители на природата, които се опитват да му се наслаждават, без да оставят следи.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари