След наш сигнал за грешка, кадастърът поправи картата за „Несебър-юг“

снимка на Стефан Аврамов

На 4 април, от Зелени закони изпратихме сигнал до Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно констатирани нередности с отразяването на дюните на плаж „Несебър – юг“.

Радостната новина е, че след направена проверка от Агенцията по геодезия, картография и кадастър ни уведомиха на 24 април, че констатираното от нас несъответствие е отстранено и картата е актуализирана.

Защо е важно в специализираната кадастрална карта да се упоменава изрично вида на дюните?

Най-честите скандали с дюните, са всъщност свързани с липсата им или с некоректното им отразяване в  специализираната кадастрална карта, в която държавата трябва да ги визуализира според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Като цяло Законът за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) осигурява доста добра защита на дюнните местообитания по Българското Черноморие. Всички дюни са публична държавна собственост, която не може да бъде приватизирана. Основните видове дюни са зараждащи се (ембрионални) подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни. За съжаление, ЗУЧК опазва със строги забрани само белите, сивите и облесените дюни, в които се забранява строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права, поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането на превозни средства. Но другите два вида дюнни местообитания – ембрионални дюни и влажните дюнни понижения не попадат под пълната защита по ЗУЧК и за тях изброените ограничения не важат.

Затова, от изключителна важност за опазването на дюните е, научните данни за тях да бъдат отразени в официалната кадастрална карта, изисквана от закона.

дюни на Несебърдюни на Несебър

Дюни на плаж „Несебър – юг“.

Карти, на които са видни несъответствията при отразяване на картираните дюни на плаж „Несебър – юг“

Снимка 1: припокриващи се неидентифицирани и сиви дюни в специализираната карта. 

Припокриващи се неидентифицирани и сиви дюни в специализираната карта.

Снимка 2: коректно отразените сиви дюни на плаж „Несебър – юг“.

 коригирани дюни 

Картата може да видите и тук: Изчистване на припокриващи се полигони „неопределени" и сиви дюни на плаж „Несебър-юг" в ArcGIS

Пълният текст на сигнала до МРРБ

Преди няколко месеца в отговор на парламентарен въпрос на н.п. Александър Дунчев за специализираната карта на дюните по черноморското крайбрежие[1], отговорихте, че сте констатирали, че за морски плаж „Несебър – юг“ през 2014 год. е било извършено актуализиране на цифровата карта, което обаче не е отразено в шейп файла на цифровата карта и по тази причина дюните там се водят като неопределени. В същото положение са били и дюните от плаж „Къмпинг юг“.  След тази констатация шейп файла към ИСЗУЧК е актуализиран и към него са добавени, както актуализираната карта на плаж „Несебър – юг“, така и актуализираната карта на плаж „Къмпинг юг“. Актуализацията е видна на последния вариант на специализираната карта в шейп формат[2].

При наша работа с въпросния шейп файл към ИСЗУЧК констатирахме, че в шейп файла BeachDune е добавена актуализираната карта на дюните, но същевременно от шейп файла Dune не е премахната старата карта, където същите дюни се водят неопределен тип. Така на практика един и същи полигон е описан по два различни начина – веднъж като сиви дюни и веднъж като неопределени дюни в двата шейп файла, част от ИСЗУЧК.

Очевидно е, че в сила е втората актуализирана карта за плаж „Несебър юг“, където дюните са ясно определени, но Ви молим да разпоредите неактуалният полигон с неопределените дюни на плаж „Несебър юг“ да бъде изтрит от съответния шейп файл, за да не бъдат обърквани ползвателите.

На Ваше разположение сме за допълнителни дискусии по темата или среща.

----------

Отговорът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Във връзка с препратеното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Ваше писмо, постъпило в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) с рег. №05-88/05.04.2023 г., е извършена служебна проверка, от която се установи, следното:

Публикуваните данни за специализираните обекти от картите на морските плажове са актуални към дата 24.11.2022 г., и съдържат в отделни слоеве границите на морските плажове, определени при създаване на специализираните карти и регистри (СпКР) в периода 2011 г.-2012 г., включително и данните за дюните, включени в морските плажове, съгласно актовете за изключителна държавна собственост, като отделни обекти (съгласно действащата към момента разпоредба на чл. 6, ал. 2 ЗУЧК) и тези през 2014 г. от извършеното актуализиране на местоположението и вида на пясъчните дюните, попадащи на територията на плажа.  

Към настоящия момент са публикувани съвместени данните от СпКР на морските плажове, приети през 2011 – 2012 г. и на актуализираните граници на пясъчните дюни, попадащи върху морските плажове приети през 2014 г., включително и за морски плаж „Несебър - юг“, с което констатираното от Вас несъответствие е отстранено.

Прикачени файлове: 
PDF icon zelenizakoni_pismo_mrrb_duni_nessebar_jug_04042023.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари