След предизборните дебати: Климат

снимка на Антоанета Йотова

След като през септември отново чухме предизборни обещания от партиите, от Зелени закони продължаваме да наблюдаваме какво се случва в реалните политически инициативи по темите климат, енергетика, биоразнообразие и гори, устройство на територията и селски райони. Започваме с кратък обзор на експерта Аноанета Йотова на последните политически действия за мерки по адаптация към климатичните промени:

Периодът след дебатите до момента бе наситен със събития, свързани с политиките за реагиране на промени в климата в международен, европейски и национален мащаб, по- важните от които са:

- 23.09.2014 г., Ню Йорк – среща на високо равнище на ООН за измененията в климата (http://www.un.org/climatechange/climate-summit-2014), по време на която участвалите държавните глави са говорили най-вече за намерения и предприетото в техните страни по ограничаване на емисиите парникови газове преди 2020 г. извън съществуващите ангажименти. До конкретни решения не се стигна, но бяха дадени обещания за бъдещи действия.;

- финално обсъждане на различни нива и формиране на позиции по предложената от Европейската комисия „Рамка за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода от 2020 до 2030 г.“ - одобрена от проведения на 23.10.2014 г. Европейски съвет (http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2746). С тази Рамка лидерите на Европейския съюз (ЕС) се споразумяха (1) за намаление на емисиите парникови  газове до 2030 г.  с поне 40 % в сравнение с нивото им от 1990 г., (2) до 2030 г. в ЕС да се увеличи използването на възобновяема енергия до 27 % дял от общото потребление, да се повиши енергийната ефективност с до 27 % и най-малко 15% от инсталирания капацитет за производство на електроенергия да е с интерконекторни връзки;

- у нас, в изпълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, министерството на околната среда и водите стартира процедура по сформиране на Националeн експертен съвет по изменение на климата (НЕСИК). Със Заповед № РД-790/14.10.2014 г. на министъра беше утвърден поименен състав на Съвета, който ще бъде независим консултативен орган за подпомагане министъра на околната среда и водите „при формирането на позиции, становища и поемането на инициативи за цялостно провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.“ (http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=183). На проведеното на 17.10.2014 г. първо заседание на НЕСИК беше представена и обсъдена позицията на Република България по предложението на Европейската комисия за Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 – 2030 г.

И през този период продължи тенденцията и политиците, и широката общественост у нас да отделят много малко внимание на въпроси, свързани с политиките от тема „климат“.

 


 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари