Становище на Зелени Закони за предлагания проект на план за управление на ПП Витоша

снимка на Вера Стаевска

Внесеното на 30.09.2015г в деловодствата на ДПП Витоша и ИАГ наше становище за проектоплана за парк Витоша можете да прочетете в прикачения документ.

Накратко, след като се запознахме с проекта за актуализация на плана за управление на природен парк Витоша на фирма “Пролес Инженеринг“ ЕООД, изпълняващ обществена поръчка № 01946-2014-0001 „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша” на стойност 468000 лева без ДДС, От инициативата „Зелени закони“ настояваме проектът да бъде върнат за преработка за отстраняване на съществени недостатъци. Становището ни е, че този проект  е недовършен, тъй като в предоставените материали липсва съществена част от изисканата по задание информация, а целите и режимите допускат строителство и сечи, в противоречие с целите на защитената територия и с данните от социологическото проучване за желаните от обществото цели на управление на парка. 

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари