Становище относно инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“

снимка на Вера Стаевска

На 9 юни, Сдружение за изследователски практики внесохме следното Становише:

Относно: Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа с инвеститор от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД .

Уважаема г-жо Петкова,

Във връзка с публикувана на 21.05.2023 г. съобщение на интернет страницата на СО район „Средец"  за обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа с инвеститор от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД от Сдружение за изследователски практики, инициатива „Зелени закони“ настояваме да постановите решение за  извършване на  процедура по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Излагаме следните аргументи в подкрепа на искането си:

1, „Парк Борисова градина“ е част от зелената система на Столична община съгласно чл.61, ал.2 и 4 от ЗУТ във връзка с чл.10, ал.1 и 2 от ЗУЗСО.

За стадиона и околното пространство главният архитект на СО е издал две визи за проектиране - изх. №САГ19-ГР00-1988(1)/12.09.2019г. за „инвестиционно проектиране на основен ремонт и реконструкция на стадион „Българска армия“ и изх. № САГ23-ГР00-909-(1)/05.05.2023 г. за „инвестиционно проектиране на благоустрояване на прилежащото пространство на стадион „Българска армия“ част от поземлен имот с идентификатор 68134.109.30 и поземлен имот с идентификатор 68134.109.29. Съществуват аргументи срещу законосъобразността на инвестиционния проект с оглед разпоредбите на ЗУТ. Инвестиционното намерение се предвижда при ситуация на висяща процедура по изработване и одобряване на Подробен устройствен план на „Княз Борисовата градина“- за частта от „Парк Борисова градина“ в граници бул. „Цариградско шосе“, бул. „Пейо К. Яворов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Драган Цанков“ няма действащ подробен устройствен план – действащи план за регулация и план за застрояване. Невъзможно е да се направи преценката дали проектът променя предвижданията на действащ подробен устройствен план, тъй като действащ план няма.

От публично достъпната информация на интернет страницата на Район „Средец“ на СО (https://sredec-sofia.org), където е публикувано резюме на инвестиционното инвестиционно предложение № РСЦ23-ДИ05-326/26.05.2023 г. от дружество „Спортни имоти Българска армия“ АД за обект „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа“ е видно: 

Инвестиционното предложение предвижда:

(1) демонтаж на съществуващата конструкция и подмяна с нова, която да отговаря на всички съвременни изисквания и на действащата нормативна база, тъй като старата е компрометирана;

(2) реконструиране на зоните за спорт, обществено обслужване, административна част, санитарни и технически помещения и земнонасипните трибуни;

(3) демонтаж на съществуващото оборудване и седалки, и подмяната им с нови такива, отговарящи на съвременните изисквания и противопожарни норми, покриване на седалков сектор;

(4) намаляване на капацитета на съоръжението с цел облекчаване на човекопотока в парк „Борисова градина“ и

(5) намаляване на застроената площ на съществуващия стадион.

Намерението предвижда и „облагородяване на прилежащото пространство около стадиона, премахване на съществуващата ограда с цел осигуряване на свободен достъп и създаване на нови зелени площи и паркова алейна мрежа, които да се влеят хармонично в парковата среда на „Борисовата" градина“ с цел увеличаване на зеленото пространство за отдих и рекреация на парка като „се подберат най-подходящите дървесни и храстовидни видове, които ще са в унисон и съответствие с климатичните условия за гр. София и съществуващата растителност в парка“. Транспортният достъп ще се осъществява чрез въвеждане на организация на движението по време на събития, ограничен и контролиран достъп откъм бул. „Драган Цанков“ посредством съществуващата алейна мрежа за споделено движение, премахване на паркирането на терен и позициониране му в подземно паркиране е зоната на Сектор „А“ на стадиона.

Така описаното ИП налага изводът, че предлаганата реконструкция засяга площ със значителна обем.

Предвидена е намеса в прилежащото пространство около стадиона - нови растителни видове, без да е оценено въздействието върху съществуващите растителни и животински видове в парка.

Предвиденият транспортен достъп по съществуващата алейна мрежа и предвидена зона за подземно паркиране е с потенциал за увреждащо въздействие в периода на експлоатация. Той е в конфликт с настоящата забрана за транспорте3н достъп на МПС. Също следва да се вземе предвид и възможното отрицателно въздействие при изграждането - навлизане на тежкотоварни  строителни машини и съоръжения;

Предвидената намесата е в охранителната зона на Резерват на градинско-парковото изкуство, обявен с Разпореждане на МС N 19 от 8.12.1988 г. В близост се намират обекти с историческо и културно значение, които се засягат от етапа на реализация и на последващата експлоатация на обекта. Такива са - алейна мрежа, дървесна и паркова растителност, статуи, обекти като откритата сцена, национален колодрум, градинско-паркова мебел.

Няма данни за получено съгласуване с НИНКН.

ИП и по време на осъществяването си и по време на експлоатация оказва влияние на значителен брой лица – жителите на два района на Столична община - "Средец" и "Лозенец", на посетители и ползватели на парка и на футболни фенове; Съществуват рискове от увеличаване на трафика,  паркиране на автомобили, нивата на шум, увеличаване на генерираните отпадъци, нарушване на Наредбата на обществения ред и др.

В хода на процедурите по изработване на ПУП и проведените няколко обществени обсъждания многократно са изразявани становища, като е  показван  изключително широк обществен интерес.

При изложеното, влиянието на ИП е с висока степен на значимост с оглед характеристиките в чл. 93, ал. 4 от ЗООС. 

Поради това, считаме за необходимо и настояваме:

Да бъде постановена необходимост от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа с инвеститор от „ СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД.

Моля, като заинтересована страна да бъда уведомена за решението на компетентния орган. 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари