Становище относно Закона за горите

снимка на Тома Белев

До

Комисия по земеделието, храните и горите

48_kzhg@parliament.bg

Становище относно: ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 78, АЛ.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ОТ ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗАКОНОПРОЕКГ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, № 48-354-01-3, ВНЕСЕН ОТ НАР. ПР. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА И ГР. НАР.ПР. НА 6 ЯНУАРИ 2023 Г., ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, № 48-354-01-10, ВНЕСЕН ОТ НАР. ПР. ИВАН ИВАНОВ И ГР. НАР. ПР. НА 12 ЯНУАРИ 2023 Г. И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, № 48-354-01-13, ВНЕСЕН ОТ НАР. ПР. ИВАН ХРИСТАНОВ И ГР. НАР. ПР. НА 13 ЯНУАРИ 2023 Г.

Уважаеми Госпожи и Господа Народни представители,

Изразяваме своето становище относно внесените предложение към обсъжданият законопроект както следва:  48-354-04-48  на НП Румен Йончев; 48-354-04-53 на НП Ализан Яхова и други народни представители и 48-354-04-54 на НП Лилия Недева и други нарони представители. В тях се предлага:

 • Прехвърляне на 5% от акумулираните средства във фонд „Инвестиции в горите“ на държавните горски предприятия на общините;
 • Премахване на областните планове за развитие на горските територии;
 • Премахване на плащанията за екосиситемни услуги от горите;
 • Разрешаване на сеч на немаркирани дървета
 • Разрешаване на сеч без издадено позволително за сеч
 • Разрешаване на строителство в горските територии за негорскостопански цели без промяна на предназначението на територията.

Нашето становище е отрицателно и се основава на следните мотиви:

 • Предложенията се различават по своите цели от разглеждания законопроект и това е нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
 • Не е провеждана обществена консултация върху тях;
 • За предложенията не е извършена икономическа оценка за загубите за държавния бюджет и бюджета на държавните предприятия;
 • Част от предложенията представляват планове и проекти по смисъла на Директивата за стратегическа екологична оценка и като такива подлежат на екологична оценка по реда на глава Шеста на ЗООС, каквато не е извършена;
 • Плащането за екосистемни услуги е част от европейските политики и трябва да бъде въведено от страните членки до 2025 г. Неизпълнението на разпоредбите на Закона за горите от изпълнителната власт не е основание за промяна на закона, а за оказване на контрол върху дейността на изпълнителната власт от страна на народните представители;
 • Разрешаването на сеч на немаркирани дървета и сеч без издадено позволително ще компрометира съществуващата система за опазване и контрол в горските територии и ще доведе до множество незаконни сечи. Обръщаме Вашето внимание, че даже да не се издава позволително за сеч, самото действие подлежи на процедура по преценка необходимостта от оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони от Натура 2000 мрежата и липсата на какъвто и да е било документ описващ размера на въздействие би довело до отрицателно становище от компетентните органи по чл. 31 на ЗБР;
 • Областните планове за развитие на горските територии са заложени в Закона за горите с две цели – да намалят административния натиск върху собствениците на гори, чиито действия ако отговарят на предвижданията на плановете да не подлежат на процедури по ЗООС и ЗБР и да регламентират плащанията за екосистемни услуги от горите. Премахването на плановете ще запази административния натиск и ще продължи да затруднява дейността на компетентните органи по околна среда. Обръщаме Вашето внимание на факта, че над 80 % от всички процедури в РИОСВ и МОСВ по ЗООС и ЗБР са по приложение на ЗУТ и ЗГ. Намаляването на тези процедури и отчитане правилно на техният кумулативен ефект ( за липсата на което има дело в Съда на ЕС срещу България) е заложено да се извърши чрез приемането на Общи устройствени планове на общините и Областни планове за развитие на горските територии.
 • Допускането на строителство за негорски цели в горските територии без промяна на предназначението им представлява схема за държавна помощ, която сама пос ебе си подлежи на разрешаване от страна на ЕК преди нейното приемане и ще доведе до загуби за държавния бюджет.
 • Предложеното прехвърляне на 5 % от средствата на фонд „Инвестиции в горите“ на общините би довело до тяхното разпиляване, защото повече от 90% от българските общини нямат опит и практика в извършване на действия за инвестиции в горите, а голяма част от тях нямат и собствени горски територии – т.е. за да извършат подобни дейности те ще трябва да искат разрешения от държавните горски предприятия от чиито фондове са получили средствата.

В заключение изразяваме своята надежда посочените три предложения да не бъдат приети от народните представители от Комисията.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари